ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN TILL SJÖSS

AV PASSAGERARE OCH DERAS RESGODS

gäller: fr.o.m. 1 februari 2019 till dess att ändringar införs


Definitioner

Följande termer och begrepp används i detta dokument med de betydelser som anges nedan:

 1. Villkor – denna version av Allmänna villkor för befordran till sjöss av passagerare och deras resgods.
 2. Avtal – ett avtal om tilhandahållande av Tjänst som ingåtts mellan Transportören och Passageraren som agerar direkt eller genom befullmäktigade ombud eller genom andra vederbörligen bemyndigade företrädare som agerar på uppdrag av eller för den berörda avtalsparten. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet.
 3. Biljett – ett personligt dokument som bekräftar att ett Avtal har ingåtts med Passageraren ifråga.
 4. Transportören – beroende på omständigheterna: UNITY LINE LIMITED eller EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED eller deras juridiska efterträdare, även om de inte är Fartygets ägare eller redare.
 5. Passagerare – en person som använder Tjänsten enligt Avtalet.
 6. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet – Passagerare som är personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet enligt vad som avses i förordning (EU) nr 1177/2010.
 7. Resgods – alla föremål som inte är Gods (inbegripet Fordon) som är i Passagerarens ägo eller förvar eller som Passageraren har under uppsikt eller under sin kontroll.
 8. Handresgods – resgods som Passageraren har med sig i sin hytt eller som annars är i Passagerarens ägo eller förvar eller som Passageraren har under uppsikt eller under sin kontroll.
 9. Nödvändig medicinteknisk utrustning – medicinteknisk utrustning och hjälpmedel som möjliggör rörelse för personer med funktionshinder eller rörelsenedsättning.
 10. Ledarhund – en speciellt tränad, ID-märkt och vaccinerad hund som är nödvändig för en person med funktionshinder eller rörelsenedsättning och vars träning och aktuella vaccinationsstatus bekräftas med relevanta intyg.
 11. Last – alla föremål som Passageraren inre råder över eller inte har under uppsikt samt föremål som är lagrade i Fartygets lastrum och föremål avsedda för handels-, transport-, industri- eller byggändamål, inbegripet sådana som transporteras inuti Fordonet eller är placerade på Fordonet samt bussar och liknande fordon som används för att tillhandahålla tjänster inom gruppptransporter av passagerare. Last ska även anses omfatta ett Fordon om åtminstone en av följande händelser inträffar på transportdagen: (i) gods eller andra föremål som transporteras i Fordonet kan inte separeras från Fordonet på ett permanent och säkert sätt under transporttiden, eller (ii) Fordonet är inte godkänt för användning i trafik eller har inte alla nödvändiga dokument som krävs för att köra på vägar i det land där Befordran påbörjas eller avslutas, eller (iii) Fordonet är skadat eller ofullständigt eller ej funktionsdugligt på ett sådant sätt att Fordonet inte kan förflyttas med hjälp av sitt eget drivsystem, eller (iv) Fordonet har ingen förare eller Fordonets föraren har inte en giltig Biljett för samma Befordran som Fordonet.
 12. Värdesaker – alla värdefulla föremål eller dokument, inklusive bland annat betalningsmedel eller betalningsinstrument, kreditkort, ädla metaller, ädelmetalltackor, mynt, numismatiska objekt, halvädelstenar och ädelstenar, smycken eller andra produkter som innehåller ädla metaller eller halvädelstenar eller ädelstenar, antikviteter, målningar, konstverk, värdepapper eller andra föremål av betydande värde för Passageraren.
 13. Fordon – ett funktionsdugligt passagerarmotorfordon som är godkänt för användning i trafik, med en höjd av högst 3,60 meter, en längd som inte överstiger 10 meter och en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, eller en uppsättning av sådana motorfordon vars totala längd inte överstiger 12 meter. I fordonets (fordonskombinationens) höjd räknas in takrelingar eller andra anordningar eller konstruktioner som är monterade på fordonet (fordonskombinationen), bagageutrymmen och andra föremål på fordonet (fordonskombinationen).
 14. Befordran – en Tjänst som tillhandahålls av Transportören enligt Avtalet.
 15. Tjänst - en tjänst för befordran av passagerare och deras resgods till sjöss, som tillhandahålls av Transportören med hjälp av Fartyg enligt Avtalet.
 16. Avgift - priset för Befordran eller priset för Tjänsten beroende på sammanhanget.
 17. Tidtabell – gällande tidtabell med avgångs- och ankomsttider som meddelats av Transportören för sträckor som trafikeras av Transportören med hjälp av Fartyg.
 18. Prislista - gällande lista över Avgifter och andra pålagor som meddelats av Transportören och som avser Tjänster som tillhandahålls i enskilda hamnar på de sträckor som trafikeras av Transportören med hjälp av Fartyg.
 19. Beräkningsenheter – särskild dragningsrätt skapad av Internationella valutafonden.
 20. Fartyg – varje fartyg som för närvarande eller i framtiden används av Transportören för att tillhandahålla Tjänster, oavsett den rättsliga grunden för Transportörens förfogande över Fartyget.
 21. Force majeure – externa händelser som är utom Transportörens kontroll, omöjliga att förhindra eller vars konsekvenser inte skulle ha kunnat undvikas även om rimliga åtgärder vidtagits för att förhindra sådana konsekvenser, såväl som eventuella störningar i den allmänna ordningen som begränsar eller förhindrar att Avtalet fullgörs korrekt av Transportören, inbegripet: krig, upplopp, blockader, strejker och ogynnsamma väderförhållanden som, enligt Transportörens uppfattning, kan äventyra säkerheten för Passagerare eller Fartyg eller orsaka tekniska fel på Fartyg utöver sådana som uppkommer till följd av kollision eller grundstötning.
 22. Förordning (EG) nr 392/2009 – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.
 23. Förordning (EU) nr 1177/2010 - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.
 24. Atenkonventionen – Atenkonventionen om befordran till sjöss av pasagerare och deras resgods 1974, undertecknad i Aten den 13 december 1974, i dess ändrade lydelse.
 25. Straffavgifter – eventuella avgifter som påförs en Passagerare av Transportören som avses i avsnitt 12.15-12.17 i Villkoren.
 26. GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Allmänna bestämmelser

 1. Om inte annat uttryckligen anges i Avtalet utgör Villkoren en integrerad del av alla Avtal som ingås av Transportören under Villkorens giltighetstid.
 2. Följande specificeras särskilt i Villkoren:
  • de rättigheter och skyldigheter som gäller mellan parterna enligt Avtalet vars ingående bekräftas med en Biljett;
  • innehållet i andra rättsliga förhållanden mellan Transportören och Passageraren som har samband med Befordran;
  • de rättigheter och skyldigheter som gäller för personer som använder Tjänsten utan giltig Biljett.
 3. Republiken Polens lagar samt konventioner och andra internationella bestämmelser som enligt lagstiftning är tillämpliga på Avtalet, Befordran eller Tjänsten ska tillämpas på ingående och fullgörande av Avtalet och Villkoren, och i synnerhet: Förordning (EG) nr 392/2009, förordning (EU) nr 1177/2010 och Atenkonventionen.
 4. Sammanfattningar av bestämmelserna i förordning (EG) nr 392/2009 och förordning (EU) nr 1177/2010 utgör bilagor till Villkoren.
 5. Med förbehåll för bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område samt för bestämmelserna i Atenkonventionen eller andra tvingande lagbestämmelser, ska, i den mån som talan väcks vid domstol inom Republiken Polens territorium, eventuella tvister som rör ingåendet eller fullgörandet av Avtalet, Villkoren, Befordran eller Tjänsten avgöras i första instans endast vid allmän domstol i Szczecin (Polen) som har saklig behörighet att pröva sådana tvister.
 6. Villkoren har upprättats på polska. Alla andra språkversioner av Villkoren är endast översättningar av Villkoren, så i händelse av skillnader mellan de olika språkversionerna av Villkoren ska den polska språkversionen ha företräde och vara avgörande.
 7. Om någon av bestämmelserna i Avtalet eller Villkoren visar sig strida mot tvingande lagstiftning eller vara omöjlig att tillämpa på grund av denna lagstiftning ska en relevant bestämmelse i gällande lag tillämpas i stället för en sådan bestämmelse som - med beaktande av tolkningen av hela Avtalet och Villkoren samt deras art och typ av relationer om regleras i Avtalet och Villkoren – på ett sätt som mest liknar den ogiltigförklarade bestämmelsen reglerar frågan som reglerades av den ogiltigförklarade bestämmelsen i Avtalet eller Villkoren.
 8. Om något av de begrepp som definieras i avsnitt 1.1 används i singular eller plural under Avtalets fullgörande så ska detta begrepp, om det används i ett annat numerus än i Villkoren, förstås som det används - i singular eller plural, oavsett hur detta begrepp används i Villkoren.

Avtal och Befordran 

 1. Genom att ingå Avtalet åtar sig Transportören att tillhandahålla Tjänsten enligt de villkor som anges på Biljetten och i dessa Villkor eller andra bestämmelser som utfärdats av Transportören och som är tillämpliga på Tjänsten.
 2. Den som bokar eller köper en Biljett är skyldig att informera Transportören om det finns personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de passagerare för vilka bokningen görs, och särskilt informera om eventuella speciella behov hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet med avseende på logi, sittplatser, nödvändiga tjänster, behovet av eventuell nödvändig medicinteknisk utrustning ombord på Fartyget hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och om utrustningens typ och storlek eller avsikten att använda en Ledarhund under Befordran.
 3. Den information som avses i avsnitt 3.2 ska lämnas till Transportören senast 48 timmar innan en förväntad assistans ska börja tillhandahållas till Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Underlåtenhet att hålla denna tidsfrist kan göra det omöjligt för Transportören att tillhandahålla den förväntade assistansen, trots att Transportören vidtar alla rimliga ansträngningar för att ge sådan assistans.
 4. Om det finns personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de passagerare för vilka bokningen görs, ska den som gör bokningen lämna sanningsenliga och fullständiga svar på frågor rörande personerna med funktionshinder eller nedsatt rörlighet när dessa frågor ställs av den som tar emot bokningen, särskilt när det gäller typen av funktionshinder eller nedsatt rörlighet och den assistans som förväntas från Transportören.
 5. Transportören har rätt att genomföra den Befordran som anges i Tidtabellen med ett annat Fartyg än vad som anges för Befordran i Tidtabellen eller på Biljetten.
 6. Avgifternas belopp anges i Prislistan, varvid den version av Prislistan alltid ska tillämpas som gäller på den dag som du bokar eller köper din Biljett. Utöver de Avgifter som anges i Prislistan har Transportören rätt att införa ytterligare avgifter som motsvarar de drifts- och hanteringskostnader som uppstår för Transportören.
 7. Transportören förbehåller sig rätten att ändra Prislistan eller Tidtabellen utan föregående meddelande. Transportören förblir emellertid ansvarigt för inställd eller försenad avgång eller försenad ankomst enligt förordning (EU) nr 1177/2010.
 8. Ett Avtal ingås när en Biljett utfärdas för Passageraren.
 9. Biljetten är det enda beviset på Avtalets ingående. Passageraren som inte har en giltig Biljett får inte gå ombord på Fartyget eller placera sitt bagage på Fartyget.
 10. Genom att ingå ett Avtal eller köpa en Biljett intygar Passageraren att denne har läst dessa Villkor, villkoren som meddelats av Transportören och som avser en icke-diskriminerande tillgång till färjor för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och deras medföljande, kvalitetsstandarder för assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som meddelats av Transportören, samt andra bestämmelser om Befordran - och att Passageraren accepterar dessa till fullo och åtar sig att följa.
 11. Relevanta bestämmelser i dessa villkor ska gälla alla som använder Tjänsterna utan att ha en giltig Biljett utfärdad för en viss person. Den som börjar använda Tjänsten utan att ha den ovan nämnda Biljetten förklarar att denne har läst Villkoren och accepterar dem.
 12. Passageraren får inte utan Transportörens samtycke överföra sin Biljett eller andra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till en tredje part.
 13. Transportören kan helt eller delvis lägga ut fullgörandet av Avtalet på en tredje part.
 14. Passageraren är skyldig att omedelbart, och med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, underrätta Transportören om konstaterad bristande efterlevnad som innebär uteblivet fullgörande eller bristande fullgörande av Avtalet av Transportören.
 15. Transportören är inte ansvarigt för bristande efterlevnad som innebär uteblivet fullgörande eller bristande fullgörande av Avtalet i följande fall:
  • det är Passageraren eller den som Passageraren ansvarar för som bär skulden för bristande efterlevnad,
  • det är en tredje part som inte har samband med Befordran som bär skulden för bristande efterlevnad och den bristande efterlevnaden inte hade kunnat förutsägas eller undvikas,
  • bristen på efterlevnad orsakades av oundvikliga och extraordinära omständigheter, inklusive force majeure.
 16. Transportören ansvarar under alla omständigheter för uteblivet fullgörande eller bristande fullgörande av Avtalet bara upp till Avgiftens belopp och endast för faktisk skada (damnum emergens) som orsakats genom Transportörens felaktiga agerande som strider mot Avtalet eller genom sin underlåtenhet, såvida inte annat anges direkt på Biljetten eller i dessa Villkor eller gällande lagar.
 17. Om särskilda bestämmelser begränsar omfattningen av eller de villkor som gäller för utbetalning av skadestånd eller ersättning av tredje part som Transportören använder vid fullgörandet av Avtalet, ska samma begränsningar gälla för Transportören.
 18. Transportören kan vägra att tillhandahålla Tjänsten till den som inte har en giltig Biljett eller ett giltigt boardingkort eller en giltig identitetshandling som bekräftar medborgarskap (i synnerhet identitetskort eller pass) och till den vars fullständiga namn som Passagerare inte framgår av Biljetten eller boardingkortet.
 19. Dessa Villkor ska även gälla för förare eller personer som medföljer Lasten som transporteras enligt ett avtal om transport av gods till sjöss, med förbehållet att Transportören alltid ska tillämpa ansvarsbegränsning gentemot sådana personer i den maximala omfattning som medges i gällande lag (oavsett om detta uttryckligen framgår av några villkor eller avtal eller inte) och ska endast bevilja sådana personer sådana rättigheter och privilegier som krävs enligt gällande lag (oavsett om en sådan rättighet eller ett sådant privilegium uttryckligen har beviljats i några villkor eller avtal eller inte). Transportörens skyldigheter gentemot de personer som avses i föregående mening är endast begränsade till de skyldigheter vars fullgörande krävs enligt gällande lag (oavsett om en sådan skyldighet föreskrivs i några villkor eller avtal eller inte).

Biljett

 1. Biljetten utfärdas till Passageraren endast efter uppvisande av giltig identitetshandling som bekräftar medborgarskap (i synnerhet: identitetskort eller pass) och efter betalning av Avgiften. Tillsammans med sin Biljett får Passageraren även ett boardingkort som ger Passageraren rätt att gå ombord på Fartyget och använda andra Tjänster som specificeras på Biljetten eller boardingkortet.
 2. Passageraren är skyldig att bevara Biljetten och boardingkortet under hela Befordran tills denne lämnar Fartyget.
 3. Passageraren är skyldig att omedelbart kontrollera Biljettens och boardingkortets innehåll och omedelbart anmäla eventuella fel.
 4. Passageraren kan frånträda Avtalet senast 24 timmar före tidpunkten för Fartygets avgång enligt Tidtabellen genom att returnera sin Biljett och Transportören gör ett avdrag på grund av frånträdandet av Avtalet som uppgår till 50% av Avgiften. Om Passageraren frånträder Avtalet inom mindre än 24 timmar före tidpunkten för Fartygets avgång enligt Tidtabellen ska Transportören dra av en avgift på grund av frånträdandet av Avtalet som uppgår till 100% av Avgiften.
 5. Om Passageraren köper en Biljett och betalar en Avgift som understiger det pris som anges i den version av Prislistan som gäller på den dag då Passageraren frånträder Avtalet och för den Tjänst som Biljetten avser, har Transportören rätt att ta ut en tilläggsavgift av Passageraren som motsvarar skillnaden mellan den Avgift som Passageraren faktiskt betalade för sin Biljett och den Avgift som ska betalas enligt Prislistan.
 6. Om det uppdagas att en person som använder Tjänsten inte har någon giltig Biljett utfärdad enligt dennes personuppgifter eller boardingkort, blir personen skyldig att betala en dubbel Avgift för den Tjänst som denne använder som ska uppgå till det belopp som anges i aktuell version av den Prislista som gäller vid utförandet av Tjänsten samt att ersätta Transportören eventuella andra kostnader som uppstår för Transportören till följd av en sådan händelse eller behovet av att upprätta relevanta dokument, inklusive kostnader som uppkommer till följd av personens användning av Tjänsten eller kostnader som uppkommer till följd av behovet att avvisa denna person från Fartyget.
 7. Biljetten, tillsammans med andra dokument som anges i Villkoren eller som krävs enligt lag, ger Passageraren rätt att använda Tjänsten, dock endast på den transportsträcka och med det Fartyg som anges på Biljetten, såvida inte annat uttryckligen anges i Avtalet.
 8. Biljetten upphör att gälla efter att den giltighetstid som anges på Biljetten har löpt ut eller, om Biljetten inte används, på den avgångsdag för Fartyget som anges i Tidtabellen.
 9. Biljetter utfärdas i utskriven form. Eventuella handskrivna, tryckta eller på annat sätt gjorda ändringar eller tillägg eller raderingar på Biljetten förblir ogiltiga, såvida inte det har gjorts av Transportören eller av en godkänd representant för Transportören.

Hytter

 1. Endast så många personer får vistas i en hytt på Fartyget som hytten är avsedd för av Transportören. Endast de personer som bäddar har boktas åt får vistas i hytten.
 2. När det gäller flerbäddshytter så ska Passagerarna i första hand tilldelas efter kön. Bäddplatser i hytten tilldelas slumpmässigt. Passageraren har inte rätt att välja in bäddplats i hytten.
 3. Passagerare som reser med barn under 13 år och som köper en hytt måste köpa en hel hytt för eget bruk.
 4. Passagerare under 16 år som reser ensamma (utan vuxet sällskap) måste köpa en hytt enbart för eget bruk av säkerhetsskäl.
 5. Passagerare ska lämna hytterna 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen. Under den tid som anges i föregående mening ska Fartygets besättning ha rätt att gå in i hytten för att städa den eller utföra underhåll på utrustningen i hytten. Innan Passagerarna lämnar hytten ska de försäkra sig om att inga saker har blivit kvar i hytten. Transportören ansvarar inte för saker som Passageraren har lämnat kvar i hytten eller på Fartyget.
 6. Passagerarna är skyldiga att återlämna hyttnycklarna till receptionen på Fartyget senast 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen.
 7. Vid ändring av transportdatum förlorar Passageraren sin rätt till en bäddplats i hytten, även om denne tidigare har köpt en hel hytt eller en plats i en hytt för Befordran. Pasgeraren ska inte ha rätt till återbetalning för avgiften som denne har betalat för hytten eller en bäddplats i hytten. Transportören kan dock efter eget gottfinnande tilldela Passageraren en hytt på det ändrade transportdatumet om inte alla bäddplatser i hytter har bokats eller köpts. Transportören kan även återbetala hyttpriset efter eget gottfinnande.
 8. Om det visar sig att inte alla hytter används efter det att Fartyget har lämnat hamnen, får Passageraren köpa en hel hytt eller en plats i en hytt igen direkt på Fartyget enligt gällande Prislista. Om Passageraren har köpt en hel hytt eller en plats i en hytt direkt på Fartyget kan denne, om omständigheterna motiverar att en sådan begäran läggs fram, begära återbetalning av priset för hytten eller platsen direkt på Fartyget, men först ska Passageraren ha lämnat in ett skriftligt klagomål och tillhandahållit inköpsbeviset i original som bekräftar att hytt eller en plats i en hytt köptes direkt på Fartyget.

Biljettincheckning och ombordstigning

 1. Vid ombordstigning på Fartyget måste resenären visa upp sitt giltiga Biljett med sitt giltiga boardingkort och en giltig identitetshandling som intygar medborgarskap (i synnerhet: identitetskort eller pass).
 2. Incheckning av Passagerare och Fordon börjar 120 minuter före Fartygets planerade avgång.  Passagerarna ska anlända och vara klara för incheckning från det ögonblick då den börjar. Att vara klar för incheckning innebär att kontinuerligt infinna sig på färjeterminalen framför incheckningsdisken och vänta tills man blir incheckad av fartygets besättningsmedlem. Incheckning avslutas:
  • för Passagerare som reser utan fordon – 15 minuter före Fartygets planerade avgång;
  • för Passagerare som reser med fordon – 30 minuter före Fartygets planerade avgång;
 3. Efter incheckningen ska passagerarna vara klara att kliva eller köra ombord. Att vara klar för att kliva eller köra ombord som avses i föregående mening innebär att kontinuerligt infinna sig inne i färjeterminalen efter att ha checkat in och passerat grindarna tills man stiger ombord på Fartyget.
 4. Transportören kan vägra att befordra en Passagerare eller dennes fordon om Passageraren inte är klar för incheckning inom den tid som anges i avsnitt 6.2 eller inte är klar för ombordkörning som avses i avsnitt 6.3. I de fall som anges i föregående mening ska Transportören behålla hela Avgiften och förmånerna enligt Avtalet ska anses ha utförts på vederbörligt sätt av Transportören.
 5. Ombordkörning av Fordon ska ske i den ordning och fordonen ska placeras på Fartyget på det sätt som enbart bestäms av Transportören.
 6. Passagerare som är under 12 år får endast resa i sällskap med en vuxen. Om en minderårig som är över 12 år ska resa ensam måste man innan Biljetten köps lämna ett skriftligt samtycke från den minderåriges lagliga företrädare (dvs. föräldern eller vårdnadshavaren) till Transportören eller Transportörens representant, innehållande namnen på alla lagliga företrädare för den minderårige som är över 12 år och åtminstone dessa personers adress och telefonnummer. Transportören utövar inte tillsyn över minderåriga under Befordran och ansvarar inte heller för personer som lämnas utan sällskap av vuxen.
 7. De bestämmelser som avses i avsnitt 6.6. ovan gäller endast vid resor på Fartygen m/f Skania och m/f Polonia. Minderåriga utan sällskap av vuxen får inte resa på andra fartyg än de som nämns ovan.

Resgods

 1. Transportören har rätt att neka till transport av Bagage eller Last eller andra föremål som strider mot bestämmelserna i Villkoren.
 2. Passageraren får enligt Avtalet ta med sig Bagage med en totalvikt på högst 60 kg och mått som inte överstiger 2 x 70 cm x 50 cm x 40 cm.
 3. Bagage får inte innehålla föremål om är farliga eller förbjudna enligt de bestämmeler som är allmänt gällande i de hamnar där Fartyget anlöper eller som utgör en fara för den sanitära säkerheten på Fartyget eller för andra Passagerares liv eller hälsa eller som kan orsaka skada på andra Passagerares egendom eller Transportörens egendom eller som äventyrar sjöfartssäkerheten.
 4. Alla saker med en vikt och mått som överstiger den vikt eller de mått om anges i avsnitt 7.2 ovan ska transporteras som Last, såvida de inte kan betraktas som fordon under dessa Villkor.
 5. Trots de begränsningar som anges ovan har Passageraren rätt att transportera Bagage med en vikt eller storlek som medger att Passageraren kan själv bära Bagaget under Befordran, särskilt när det gäller att bära Bagage med sig på Fartyget eller flytta Bagage i land när man lämnar Fartyget, såvida inte annat föreskrivs i Villkoren eller lagarna.  Ovanstående begränsningar gäller inte för nödvändig medicinteknisk utrustning som accepteras för transport som Resgods, såvida inte annat föreskrivs i Villkoren.
 6. Vid incheckning ska Passageraren utan anmodan anmäla till Transportören eventuella saker som överstiger de vikt- eller storleksbegränsningar som avses i avsnitt 7.2.
 7. Transportören har rätt att neka transport av saker som inte uppfyller de krav som avses i avsnitt 7.2. som Bagage och har även rätt att klassificera som Last alla saker som checkats in som Bagage och som inte uppfyller de krav som gäller för Resgods enligt dessa Villkor.
 8. Passageraren får transportera sitt eget fordon som Bagage mot en Avgift som anges i Prislistan. Med förbehåll för andra bestämmelser i dessa Villkor får motorfordon som inte är funktionsdugliga eller inte har ett giltigt intyg om teknisk kontroll, som saknar försäkring som täcker skadeståndsansvar enligt gemenskapsföreskrifter eller inte har försäkringbevis dvs. det så kallade Green Card (Grönt kort) eller saknar märkning som anger registreringsland och fordon vars förare inte har ett giltigt registreringsbevis endast transporteras som Last. Motorfordon som är registrerade som lastbilar eller vars längd (eller längd av den fordonskombination där Fordonet igår) överstiger 12 meter eller vars totalvikt (eller vikt av den fordonskombination där Fordonet igår) överstiger 3,5 ton ska enbart transporters som Last.
 9. Om Fartygets besättning, Transportörens personal, servicepersonal eller Transportörens representanter finner att Fordonet ska transporteras som Last, ska ett sådant beslut vara slutgiltigt och Passageraren blir skyldig att betala den extra avgift som anges i Prislistan och köpa relevanta dokument som berättigar till transport av Lasten.
 10. Passagerare får inte stanna i Fordon eller på Fartygets bildäck under Befordran. Passagerarna ska låsa och säkra sina Fordon ordentligt på Fartygets bildäck. Fordon som lämnas på Fartygets bildäck ska ha handbromen aktiverad, med en ilagd växel och med hjulen ställda rakt fram. Fordonsmotorn får inte startas under Befordran utan uttryckliga begäran från en besättningsmedlem.
 11. Rökning på Fartygets bildäck är förbjuden.
 12. Det är förbjudet att transportera farliga material eller produkter på Fartyg, särskilt bensin och andra bränslen eller brandfarliga eller farliga ämnen i dunkar eller andra behållare, såväl som tekniska eller brännbara gaser i flaskor eller andra behållare där gaser förvaras under tryck.
 13. Vid ombord- och ilandkörning ska Passagerare följa de trafiksignaler och markeringar som finns på Fartygets bildäck, följa instruktionerna från Fartygets besättning och, i tveksamma fall, begära assistans av besättningen.
 14. Transportören åtar sig inget ansvar för eventuell skada som åsamkas Passageraren av andra Passagerare eller andra Passagerares Fordon vid ombord- och ilandkörning av Fordon.
 15. Under Befordran på Fartygen m/f Skania, m/f Polonia, m/f Wolin och m/f Gryf får Passageraren medföra husdjur som Bagage mot den Avgift som anges i Prislistan och endast om en speciell hytt avsedd för transport av djur finns tillgänglig och köps av Passageraren till dennes förfogande. Transport av djur på andra Fartyg än de som anges ovan är förbjuden.
 16. Om det inte finns några lediga specialhytter avsedda för djurtransport på en viss resa får Passageraren inte transportera djur. Om Passageraren medför ett husdjur ombord på Fartyget utan att informera personalen därom vid incheckning har Transportören rätt att vägra befordran av djuret och Passageraren, men samtidigt befordra Resgodset (inklusive Fordonet) som inte kan lastas av omedelbart och som kommer att lossas och lagras i Fartygets destinationshamn på Passagerarens bekostnad och risk. Djur får vistas på Fartygen endast i hytter som är speciellt avsedda för djurtransport och utanför dem får de vistas endast på särskilt angivna platser ombord på Fartygets ytterdäck.
 17. Passageraren är skyldig att garantera säkerhet för de andra Passagerarna, personer vid incheckningsdisken och besättningen på Fartyget mot eventuella risker som kan vara förknippade med djurtransport, och i synnerhet att hålla djuret i koppel hela tiden och använda munkorg eller bur.
 18. Passageraren är skyldig att hålla Fartyget och hytten rena, städa Fartyget och hytten efter de medförda djuren samt se till att Fartyget och hytten hålls i gott hygieniskt skick.
 19. Passageraren är skyldig att bekanta sig med den veterinärmedicinska lagstiftning som gäller i destinationslandet och alla länder som Fartyget anlöper under Befordran och att på egen bekostnad och risk tillhandahålla alla relevanta handlingar som är nödvändiga eller som krävs av berörda myndigheter för införsel av djuret till destinationslandet. Vid underlåtenhet att följa ovanstående bestämmelser har Transportören rätt att ta ut en straffavgift samt att debitera Passageraren för kostnader som Transportören kommer att bära i samband med överträdelen av ovanstående betämmelser.
 20. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har rätt att medföra Ledarhund/Assistanshund vars assistans personen ska använda under Befordran utan att behöva betala den extra avgift som avses i avsnitt 7.9. Den rättighet som beskrivs i detta avsnitt ska endast beviljas om samtliga följanade villkor är uppfyllda: Ledarhunden/Assistanshunden är ordentligt märkt, Ledarhunden/Assistanshunden bär en sele som gör att den kan samarbeta med Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har ett skriftligt intyg som bekräftar hundens status som ledarhund och samt vaccinationsintyg till Ledarahunden som är giltigt på dagen för Befordran.  Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet är skyldiga att uppvisa handlingar som bekräftar att samtliga villkor som anges i dessa Villkor är uppfyllda varje gång de begärs av Transportören eller besättningsmedlemmar.
 21. Där det förbjudet att ta med eller på annat sätt transportera vapen eller dess komponenter, ammunition eller dess komponenter, sprängämnen eller andra farliga föremål ombord på Fartyget eller till incheckningsplatsen utan Transportörens föregående samtycke. Transportörens samtycke ska inhämtas senast vid incheckningen av Passageraren. Transportören får behålla föremål som medförs i strid med detta förbud och deponera dem i säkerhetsskåpet tills Befordran avslutas. Vid behov ska Transportören underrätta behöriga brottsbekämpande myndigheter. Passageraren som tar med vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål med Transportörens samtycke är skyldig att bekanta sig med de bestämmelser om vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål som gäller i destinationslandet och ska ha ett giltigt tillstånd för att få inneha dessa föremål och ta med dem till destinationslandet.
 22. Värdesaker får inte transporteras som Bagage, såvida de inte deponeras i säkerhetsskåpet på Fartyget som står till Transportörens förfogande. Transportören ansvarar inte för Värdesaker som Passaageraren inte har anmält och deponerat på det sätt som anges i föregående mening.
 23. Passageraren ska utan anmodan informera Transportören vid incheckning om eventuella föremål som avses i avsnitt 7.21 eller 7.22.
 24. Av säkerhetsskäl undantar Transportören transport av följande typer av nödvändig medicinteknisk utrustning: överdimensionerad utrustning, flaskor med komrimerad syrgas eller andra gaser och andra föremål som betraktas som farligt gods eller farliga föremål enligt gällande föreskrifter, inklusive internationella konventioner eller överenkommelser.
 25. Last transporteras inte enligt Avtalet. Transport av Last får endast ske mot betalning av frakt enligt ett separat avtal om befordran till sjöss av gods och regleras av de allmänna villkor för godstransporter till sjöss som gäller hos Transportören.
 26. Passagerare ska noggrant kontrollera att de inte har lämnat några föremål ombord på Fartyget eller vid incheckningsdisken och är skyldiga att ta bort alla sina saker från Fartyget, såvida inte Transportören eller Fartygets besättning har omhändertagit dem.
 27. Transportören är inte ansvarigt för förstörelse eller förlust eller skada på föremål som Passageraren lämnat på Fartyget eller vid incheckningsdisken, inbegripet Bagage eller Last.
 28. När Befordran avslutas ska Transportören förvara de föremål som hittats på Fartyget mot en avgift under 30 dagar, varefter Transportören ska ha rätt att efter eget gottfinnande förstöra de föremål som hittats på Fartyget eller lämna dem för de ändamål som valts av Transportören utan att betala något skadestånd eller ersättning.

Transportörens ansvar och ansvarsbegränsningar

 1. Transportören är ansvarigt för dödsfall eller personskada som drabbar passagerare samt förlust av eller skada på Bagage endast förordning (EG) nr 392/2009 eller, om förordning (EG) nr 392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen. Eventuellt ytterligare ansvar för vad som anges i föregående mening ska uteslutas för Transportören, såvida det inte kan uteslutas i enlighet med de allmänt gällande lagbestämmelser som är tillämpliga för Transportören eller Befordran.
 2. Transportörens ansvar för vad som avses i avsnitt 8.1 ska omfattas av de begränsningar som föreskrivs i förordning (EG) nr 392/2009, konventioner och andra internationella föreskrifter samt den lag som är tillämplig på Avtalet och dessa Villkor.
 3. Förskottsbetalningar som görs av Transportören enligt de bestämmelser som avses i avsnitt 8.2 får inte i något fall överstiga 21 000 EUR.
 4. Ansvaret som åligger Transportören enligt avsnitt 8.1 innebär att avdrag ska göras för självrisk på 330 Beräkningsenheter vid skada på Fordonet och 149 Beräkningsenheter vid förlust eller skada på annat Bagage.
 5. Ansvaret som åligger Transportören vid förlust eller skada på Värdesaker som deponerats hos Transportören får inte i något fall överstiga 3.375 Beräkningsenheter.
 6. Vid en force majeure-händelse ska Transportören inte vara ansvarigt för uteblivet fullgörande eller felaktigt fullgörande av Avtalet. Transportören förblir emellertid ansvarigt för inställd eller försenad avgång eller försenad ankomst enligt förordning (EU) nr 1177/2010.
 7. Utöver de fall som avses i dessa Villkor ska Transportören inte vara ansvarigt för förlust eller skada på någon av Passagerarens tillhörigheter och inte heller för dödsfall eller personskada som drabbar Passageraren, såvida inte sådant ansvar kan uteslutas i enlighet med de allmänt tillämpliga lagar som gäller för Transportören eller Befordran.
 8. Transportören ska inte ansvara för skada som orsakats av händelser eller Tjänster som tillhandahållits på land innan eller efter ombordstigning på Fartyget, såvida inte sådant ansvar kan uteslutas i enlighet med de allmänt tillämpliga lagar som gäller för Transportören eller Befordran.
 9. Transportören ska inte ansvara för skada på Bagage eller Handbagage som uppstår innan det tas med ombord eller efter att det lämnat Fartyget, såvida inte sådant ansvar kan uteslutas i enlighet med de allmänt tillämpliga lagar som gäller för Transportören eller Befordran.
 10. Transportören ska inte ansvara för skada som drabbar passagerare till följd av händelser som inträffat i närheten av Fartyget eller på det område som används av Transportören, och inte heller för skada som orsakats vid omlastning.
 11. Att lagar, förordningar eller föreskrifter som meddelas av myndigheter eller den som är behörig enligt fartygets försäkring mot krigsrisk efterlevs av Transportören ska inte anses som felaktig fullgörande av Avtalet. Om passagerare släpps av enligt vad som avses ovan efter Transportörens eller Fartygets besättnings gotfinnande ska det betraktas som fullständigt fullgörande av Avtalet och passagerare ska inte ha rätt till några ytterligare anspråk.
 12. Transportören förbehåller sig rätten att avvika från den planerade rutten för att rädda människors liv, försöka hjälpa andra fartyg eller gods i fara eller av andra skäl som Transportören eller Fartygets besättning anser vara motiverade. En sådan avvikelse från den planerde rutten ska inte innebära ett felaktigt fullgörande av Avtalet och Passagerare ska inte ha rätt att ställa anspråk i detta avseende. I synnerhet får Fartyget, om Transportören eller Fartygets befälhavare så bestämmer, anlöpa i hamnar med eller utan lots, bogsera, rädda egendom eller liv till sjöss, avvika från den planerde rutten eller vända tillbaka, förlänga eller förkorta uppehåll, följa order från myndigheten vid tilläggsplatsen rörande fartyg- och passagerartrafik.
 13. Transportören förbehåller sig rätten att tillandahålla ersättningsfartyg, ändra plats eller datum för Fartygets avgång eller ankomst till destinationen eller till och med ställa in resan. Om inte annat föreskrivs enligt lag, ska Passageraren inte ha rätt till skadestånd i sådana fall, och särskilt till ersättning för logikostnader vid boende på hotell eller andra utgifter som uppstår till följd av de omständigheter som beskrivs här, och inte heller rätt att begära skadestånd för eventuella skador till följd av förseningen av resan.
 14. Skadestånd som understiger 6,00 EUR ska inte betalas ut av Transportören.
 15. Skadeståndsanspråk vid dödsfall, personskada eller hälsoproblem eller vid skada på eller förlust av Bagage ska preskriberas och får riktas enbart enligt förordning (EG) nr 392/2009 eller, om förordning (EG) nr 392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen.

Skadeanmälan 

 1. I händelse av personskada eller hälsoproblem ska Passageraren, om möjligt, omedelbart och innan denne lämnar Fartyget underrätta Transportören om orsaken till skadan. Oavsett bestämmelserna i föregående mening är Passageraren i varje fall även skyldig att skriftligen anmäla sitt anspråk mot Transportören inom 15 dagar från dagen då Passageraren lämnade Fartyget. Det antas att Passageraren som inte uppfyller de skyldigheter som anges ovan lämnade Fartyget vid god hälsa.
 2. Såvida inte Passgeraren och Transportören eller en behörig besättningsmedlem gemensamt har inspekterat och kontrollerat Resgodsets skick vid bagageinlämningen ska Passageraren skriftligen underrätta Transportören eller dess representant om synliga skador inträffar på Godset:
  • avseende Handbagage - omedelbart och innan Passageraren lämnar Fartyget,
  • avseende annat Bagage - omedelbart och vid bagageutlämningen.
 3. Såvida inte Passgeraren och Transportören eller en behörig besättningsmedlem gemensamt har inspekterat och kontrollerat Resgodsets skick vid bagageinlämningen ska Passageraren, om skador som inte är synliga inträffar på Godset eller om Passageraren förlorar Godset, skriftligen underrätta Transportören eller dess representant inom 15 dagar från dagen då Passageraren lämnar Fartyget eller dagen för bagageutlämningen eller från dagen då bagageutlämning borde ha skett.
 4. Om Passageraren inte underrättar Transportören om skador på Godset på det sätt som föreskrivs i dessa Villkor antas det att Passageraren har mottagit sitt Bagage i komplett och oskadat skick om inte annat bevisas av Passageraren.
 5. Varken Resgods eller Handbagage blir inblandade i gemensamt haveri och Passagerare har inte rätt att ställa några anspråk på Transportören.

Passagerarens ansvar

 1. Passageraren är ansvarig för eventuella skador som orsakats av dennes felaktiga eller vårdslösa agerande eller underlåtenhet och ska gottgöra sådana skador genom att betala ett belopp som motsvarar skadeståndet till den skadelidande parten eller Transportören.
 2. Passageraren ska befria Transportören, dess personal eller representanter från ansvar för dödsfall, personskada eller hälsoproblem, om sådan skada åtminstone delvis uppstått till följd av Passagerarens felaktiga eller vårdslösa agerande eller underlåtenhet.
 3. Passageraren ska ansvara för eventuella skador som orsakats av att Passageraren inte följt Avtalet eller dessa Villkor eller gällande ordningsregler som finns anslagna på Fartyget eller order från Fartygets besättning och ska vara skyldig att gottgöra sådana skador genom att betala ett belopp som motsvarar skadeståndet till den skadelidande parten eller Transportören.
 4. Passageraren är skyldig att betala för ytterligare tjänster som inte omfattas av Avtalet och som tillhandahålls av Transportören eller på Fartyget samt erlägga eventuella avgifter som åläggs Passageraren av gräns- eller hamnmyndigheter eller andra lokala myndigheter. Om de avgifter som avses i föregående mening har betalats av Transportören ska Passageraren betala ersättning till Transportören med motsvarande belopp inklusive ränta om ska räknas fr.o.m. den dag då avgiften betalades av Transportören och uppgå till det högsta beloppet som tillåts enligt Republiken Polens lag.

Himalaya-klausul

 1. Eventuella begränsningar eller undantag från ansvar för Transportören som avses i Avtalet eller dessa Villkor eller som följer av de lagbestämmelser som gäller för Befordran ska gälla för Transportörens personal och representanter samt för alla personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet och personer som utför order från Transportören.
 2. Personal, representanter, personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet och personer som utför order från Transportören har rätt att begära ersättning för skada från Passageraren på de samma villkor som Transportören kan kräva skadestånd av Passageraren enligt Avtalet eller dessa Villkor.

Ordnings- och säkerhetsregler, Straffavgifter

 1. Passagerare är skyldiga att under Befordran strikt följa Avtalet och dessa Villkor, gällande ordningsregler som finns anslagna på Fartyget samt order från Fartygets befälhavare och besättningsmedlemmar.
 2. Passagerare tillåts inte att uppta Fartygets ytor för vila på platser som inte är därtill avsedda enligt instruktioner från Fartygets besättningsmedlemmar eller markeringar på Fartyget, liksom det inte är tillåtet att ta med sådana saker som madrasser, sovmattor, sängkläder, täcken, filtar, kuddar, sovsäckar och andra liknande till Fartygets allmänna utrymmen.
 3. Förutom platser som är tydligt markerade är rökning av cigaretter, e-cigaretter eller andra beroendeframkallande produkter förbjuden på hela Fartyget.
 4. Om Passageraren bryter mot Avtalet eller dessa Villkor eller gällande ordningsregler som finns anslagna på Fartyget eller order från Fartygets befälhavare eller order från en annan behörig besättningsmedlem, eller om Passageraren upptar Fartygets yta för vila på en plats som inte är därtill avsedd eller medför de saker som avses i avsnitt 12.2 till Fartygets allmänna utrymmen eller skapar en potentiell risk för andra passagerares eller Fartygets säkerhet genom sitt beteende eller stör andra passagerare ska Transportören ha rätt att efter eget gottfinnande vägra att utföra Befordran, vägra att låta Passageraren stiga ombord på Fartyget, släppa av Passageraren med eller utan Bagage i en valfri hamn eller överföra Passageraren till ett annat fartyg som är på väg till en annan hamn, och dessutom om Passageraren hotar andra Passagerare eller besättningsmedlemmar eller Fartyget eller sjöfartssäkerheten - hålla fast Passageraren i ett separat rum under eventuell övervakning.
 5. Vid tillämpning av bestämmelserna i avsnitt 12.4 ska Transportören behålla hela Avgiften och Passageraren ska dessutom ersätta – dock utan begränsning till belopp – eventuella skador och eventuella kostnader som uppstår för Transportören eller Fartygets besättning i samband med överföring av Passageraren till ett annat fartyg eller Passagerarens landstigning i en valfri hamn.
 6. Passageraren kan bli ombedd av lokala myndigheter, hammyndigheter eller Transportören eller en behörig besättningsmedlem att låta sig visiteras eller låta sina tillhörigheter eller sitt bagage, inklusive Fordonet, bli genomsökt eller att besvara de frågor som ställs. Om Passagerarens vägrar att underkasta sig eller sina tillhörigheter de åtgärder som anges i föregående mening eller att ge uttömmande och sanningsenliga svar på ställda frågor kan Transportören neka Befordran och behålla hela Avgiften.
 7. Transportören kan neka Befordran av en Passagerare om Transportören eller en behörig besättningsmedlem anser att Passagerarens mentala eller fysiska tillstånd eller Passagerarens hälsotillstånd ger anledning till oro beträffande möjligheten till säker Befordran. Vid tvivel rörande de omständigheter som beskrivs i föregående mening kan Transportören eller en behörig besättningsmedlem begära att Passageraren avger en skriftlig försäkran om att Passageraren reser på egen risk eller begära ett läkarintyg om att Passageraren är i kondition att resa till sjöss i den utsträckning som behövs för Befordran. I annat fall kan man vägra Befordran. Vid vägran till Befordran enligt bestämmelserna i detta avsnitt ska Transportören återbetala Avgiften till Passageraren.
 8. Transportören kan vägra att godkänna en bokning, utfärda eller på annat sätt göra Biljetten tillgänglig eller ta ombord en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet eller begära att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska resa med en ledsagare som kan ge personen med funktionshinder eller med nedsatt rörlighet hjälp:
  • med beaktande av gällande säkerhetskrav som fastställs i internationell, europeisk eller nationell lagstiftning eller med beaktande av de säkerhetskrav som ställs av behöriga myndigheter,
  • i de fall där på grund av utformningen av fartyget eller av avgångs- eller ankomsthamnens infrastruktur eller utrustning, inklusive hamnterminaler, är omöjligt att låta en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet stiga ombord eller en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet gå i land eller där Tjänsten åt en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inte kan tillhandahållas på ett säkert sätt eller inte är operativt genomförbar.
 9. Den som ger assistans till en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet enligt avsnitt 12.8 ska befordras kostnadsfritt med Fartyget, men kan debiteras avgifter om denne använder ytterligare tjänster under Befordran.
 10. Om en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som har uppfyllt eller gentemot vilken har uppfyllts de skyldigheter som beskrivs i avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 har en bokning men nekas ombordstigning ska personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och dennes assistent som avses i avsnitt 12.8 få välja mellan återbetalning av Avgiften och ombokning enligt förordning (EU) nr 1177/2010. Rätten att välja som avses i föregående mening kan dock begränsas och förutsätter att alla säkerhetskrav uppfylls.
 11. Eventuella klagomål eller reklamationer rörande händelser som inträffar ombord på Fartyget eller under fullgörandet av Avtalet ska Passageraren omgående anmäla till receptionen på Fartyget på därtill avsett formulär och i varje fall inte senare än i slutet av den andra månaden efter dagen för Befordran eller dagen då Befordran skulle ha utförts. Vad gäller frågor som omfattas av förordning (EU) nr 1177/2010 ska Transportören underrätta Passageraren om dennes klagomål har godkänts, avvisats eller fortfarande håller på att handläggas inom en månad fr.o.m. dagen för mottagandet av klagomålet. Transportören ska lämna det slutliga svaret inom två månader.
 12. Passageraren är skyldig att bekanta sig med de villkor som gäller för gränspassage och de krav, inklusive handlingar, som gäller för gränspassage i de länder som Fartyget anlöper under Befordran och ska uppfylla dessa villkor och krav på egen bekostnad och risk. Om det konstateras att Passageraren har brutit mot bestämmelserna i föregående mening ska Transportören ha rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och behålla hela Avgiften.
 13. Om gräns- eller hamnmyndigheter eller andra lokala myndigheter förbjuder Passageraren att stiga iland eller lossa djuren eller Bagaget eller annat som Passageraren har med sig, ska Passageraren få betala för sin returresa genom att erlägga Avgiften eller för returtransport av djuren eller Bagaget eller annat genom att betala frakt och säkerställa att en upphämtningen av en vederbörligen bemyndigad person hämtar djuren eller Bagaget eller annat i destinationshamnen. Om Passageraren bryter mot bestämmelserna i föregående mening, och särskilt om denne inte betalar för sin returresa, får Transportören släppa av Passageraren som har nekats landstigning i en annan hamn eller överföra en sådan Passagerare till ett annat fartyg som är på väg till en annan hamn.
 14. Passageraren ska ersätta eventuella skador och eventuella kostnader som uppstår för Transportören på grund av nekad landstigning eller vägran att lossa djuren eller Bagaget eller annat som Passageraren medför, inklusive skador och kostnader som uppstår i samband med Passagerarens landstigning i en annan hamn eller överföring av Passageraren till ett annat fartyg som är på väg till en annan hamn.
 15. Om Passageraren inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet eller dessa Villkor eller gällande ordningsregler som finns anslagna ombord på Fartyget eller order från Fartygets befälhavare eller order från en annan behörig besättningsmedlem eller om Passageraren upptar Fartygets yta för vila på en plats som inte är därtill avsedd eller medför de saker som avses i avsnitt 12.2 till Fartygets allmänna utrymmen eller skapar en potentiell risk för andra passagerares eller Fartygets säkerhet genom sitt beteende eller stör andra passagerare ska Transportören, oavsett Transportörens övriga rättigheter som beskrivs i dessa Villkor, ha rätt att efter eget gottfinnande ålägga Passageraren ett avtalsvite i form av Straffavgift enligt gällande lista över straffavgifter som finns anslagen på Fartyget under fullgörandet av Avtalet eller utförandet av Befordran. Om skadan som orsakats Transportören på grund av Passagerarens underlåtenhet att uppfylla de ovannämnda skyldigheterna överstiger beloppet för den Straffavgift som ålagts Passageraren ska Transportören ha rätt att kräva kompletterande ersättning som överstiger beloppet för den Straffavgift som anges ovan.
 16. Om en straffavgift åläggs Passageraren ska Passageraren få betala avgiften med kontanter eller betalkort i Fartygets reception omedelbart efter att ha konstaterat att Passageraren inte har fullgjort sina skyldigheter.
 17. På begäran av Passageraren eller den som avser att ingå avtal om befordan ska Transportören tillhandahålla till den berörda personen ordningsregler och en aktuell lista över Straffavgifter som gäller på Fartyget som ska utföra transporten i dokumentform eller i skriftlig form enligt eget gottfinnande.

Pant

 1. Transportören har en panträtt på Bagage eller annat gods som Passageraren medför ombord eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller som Passageraren har under uppsikt eller under sin kontroll (inklusive på Fordonet) för att säkra eventuella fordringar som uppstår enligt Avtalet eller i samband med Befordran, inklusive Straffavgifter och fordran avseende skadestånd, särskilt vid skada på Fartyget eller dess utrustning.
 2. Transportören har rätt att behålla pantsatt föremål tills Passageraren har fullgjort den säkrade fordran eller tills Passageraren har tillhandahållit en annan säkerhet för fordran som är lämplig enligt Transportörens gottfinnande.
 3. Transportören har också rätt att behålla Bagage eller annat som Passageraren medför ombord eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller som Passageraren har under uppsikt eller under sin kontroll (inklusive på Fordonet) eller egendom om är i Transportörens ägo tills Passageraren har uppfyllt fordran avseende skadestånd eller gett tillräcklig säkerhet för fordran.
 4. Passageraren ska bära eventuella kostnader eller täcka eventuella skador som uppstår för Transportören på grund av panten eller förvaring eller lagring av gods som behållits av Transportören enligt bestämmelserna i avsnitten ovan.

Tillämpning av GDPR

 1. Passagerarens tillhandahållande av personuppgifter som anges av Transportören är ett avtalsvillkor för ingående och fullgörande av Avtal och är nödvändigt för de ändamål som är relaterade till utförandet av Tjänsten och för fullgörandet av de skyldigheter som följer av lag och är dessutom nödvändigt för att uppnå de ändamål som hörrör från Transportörens legitima intressen.
 2. Om Passageraren vägrar att tillhandahålla alla personuppgifter som anges av Transportören ska det utgöra ett hinder mot att ingå avtal och ger Transportören rätt att vägra att ingå avtal.
 3. Begäran om att radera eller begränsa behandlingen av personuppgifter eller en invändning mot behandlingen av personuppgifter, inklusive profilering eller återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter berättigar Transportören att vägra att utföra Befordran eller vägra att låta Passageraren gå ombord enligt Transportörens gottfinnande och i sådana fall får Transportören behålla hela Avgiften.
 4. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Passagerares personuppgifter är: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Filial i Polen med säte i Szczecin, adress:  Pl. Rodła nr 8, 70-419 Szczecin.
 5. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: e-post: iod@unityline.pl.
 6. Eventuella frågor om hur och i vilken omfattning Transportören behandlar dina personuppgifter, liksom Passagerares rättigheter ska skickas till den adress som anges i avsnitt 14.4.
 7. Den information som krävs enligt GDPR och den integritetspolicy som tillämpas av den personuppgiftsansvarige finns på den personuppgiftsansvariges webbplats „https://www.unityline.pl/strona/unity-line/polityka-prywatnosci”.
 8. Särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter) kommer att behandlas av Transportören endast om detta är nödvändigt för att Avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt eller med den registrerades samtycke eller när det krävs enligt lag.
 9. Transportören får lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare eller kategorier av mottagare:
  • offentliga myndigheter eller förvaltningsorgan eller institutioner eller tredje part som har rätt att begära tillgång till eller ta emot personuppgifter enligt lag;
  • enheter som utför offentliga uppgifter eller agerar för offentliga myndigheters räkning, i den utsträckning och för de ändamål som följer av lag;
  • förvaltningsenheter eller hamnmyndigheter där fartygen anlöper eller andra lokala myndigheter eller enheter i samband med utförandet av Befordran;
  • enheter som Transportören anlitar för att behandla personuppgifter enligt ingångna avtal, inklusive medarbetare eller leverantörer eller underleverantörer, samt enheter som tillhandahåller tekniskt stöd, banker, postoperatörer, IT-leverantörer eller leverantörer av andra tjänster, enheter som tillhandahåller telekommuniktions- eller redovisnings- eller försäkringstjänster till Transportören etc.,
  • enheter för vilka den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter får lämnas ut eller behandlas.
  • enheter som är associerade med Transportören;
  • enheter som Transportören använder för att fullgöra Avtalet.
 10. Den registrerade har rätt att:
  • få tillgång till sina personuppgifter, och även få kopior på de uppgifter som samlats in eller behandlats av Transportören.
  • begära rättelse (korrigering) av felaktiga personuppgifter eller komplettering av ofullständiga personuppgifter;
  • begära radering av sina personuppgifter i det fall att:
  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats på annat sätt,
  • den registrerade har invänt mot behandlingen och det inte finns några överordnade legitima grunder för att fortsätta behandlingen,
  • den registrerade har återkallat sitt samtycke som ligger till grund för behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
  • uppgifterna behandlas på ett olagligt sätt,
  • uppgifter måste raderas för att kunna uppfylla en skyldighet som följer av lag;
  • begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter i det fall att:
  • den registrerade ifrågasätter personuppgifternas riktighet under en tid som gör det möjligt för den peronuppgiftsansvarige att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
  • behandlingen av uppgifterna är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas och begär istället att de begränsas,
  • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyften, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
  • den registrerade har invänt mot behandlingen av sina uppgifter i avvaktan på tills det utreds om den personuppgiftsansvariges legitima grunder åsidosätter den registrerades invändningsgrunder;
  • överföra sina personuppgifter (vid överföring av uppgifer kan på grund av andra bestämmelser ett separat samtycke eller samtycke från en annan person eller uppfyllande av andra villkor enligt dessa bestämmelser krävas) i det fall att:
  • behandlingen sker på grundval av avtalet som ingåtts med den registrerade eller på grundval av samtycket från den registrerade och
  • behandlingen sker automatiserat;
  • invända mot behandling av sina personuppgifter, inklusive profilering, om behandlingen är baserad på ett legitimt intresse eller för statistiska ändamål och invändningen är motiverad av den registrerades speciella situation,
  • att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättslig verkan på den registrerade eller på annat sätt väsentligt påverkar den registrerade, såvida inte detta beslut är nödvändigt för att fullgöra Avtalet, är tillåtet enligt lag eller den registrerade tidigare har gett sitt uttryckliga samtycke därtill.
 11. Om Transportören behandlar den registrerades personuppgifter baserat på dennes samtycke har den registrerade rätt att oavsett andra bestämmelser i Avtalet eller dessa Villkor när som helst och i vilken form som helst återkalla sina samtycken till de olika behandlingsändamålen. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
 12. Om Transportören behandlar den registrerades personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, dvs. Generaldirektören för Polens dataskyddsmyndighet (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Kriterier för att fastställa lagringstiden för personuppgifter: Transportören lagrar dina personuppgifter under den tid som krävs för att fullgöra Avtalet och den tid under vilken anspråk avseende fullgörandet av Avtalet eller utförandet av Befordran kan göras gällande. Oavsett bestämmelserna i föregående mening lagrar Transportören dina personuppgifter även under den tid under vilken Transportören är förpliktad att lagra personuppgifter enligt tvingande lagbestämmelser (t.ex. för att dokumentera uppfyllandet av rättsliga krav, inklusive att göra det möjligt för myndigheter eller offentliga förvaltningsorgan eller skattemyndigheter att kontrollera att Transportören uppfyller de rättsliga kraven).
 14. Alla tider för lagring av personuppgifter räknas fr.o.m. dagen för fullgörandet av Avtalet eller annan händelse som kräver behandling av personuppgifter.
 15. Om det blir nödvändigt för ingående och fullgörande av Avtalet eller utförande av en skyldighet enligt lagen eller för statistiska ändamål eller rapporteringsändamål kan personuppgifter behandlas automatiserat, vilket kan innebära automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som kan ha rättsverkan på Passageraren eller på annat sätt väsentligt påverka Passagerarens situation eller Avtalets fullgörande.
 16. Om det är motiverat och nödvändigt med hänsyn till omständigheter kan Transportören lämna ut personuppgifter till enheter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller internationella organisationer. Personuppgifter ska endast överföras till enheter eller organisationer för vilka Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat skyddsnivå.

Andra bestämmelser 

 1. Rubriker för de enskilda redaktionella enheterna i dessa Villkor har endast inkluderats för enkelhetens skull och har ingen juridisk betydelse och inte heller påverkar tolkningen av bestämmelserna i dessa Villkor.
 2. Prislistan, Tidtabellen och listan över aktuella Straffavgifter som gäller på dagen för ingående av Avtal utgör en integrerad del av dessa Villkor.