ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN TILL SJÖSS
AV PASSAGERARE OCH DERAS RESGODS

gällande från 13 MARS 2024 till dess att förändringar införs


Definitioner

I detta dokument har följande begrepp den innebörd som anges nedan:

 1. Villkor – denna version av Allmänna villkor för befordran till sjöss av passagerare och deras resgods.
 2. Avtal – ett avtal för tillhandahållandet av Tjänsten, vilket ingåtts mellan Transportören och Passageraren, direkt eller genom auktoriserade ombud eller genom andra vederbörligen bemyndigade företrädare som verkar för och på uppdrag av den berörda avtalsparten; Villkoren är en integrerad del av Avtalet.
 3. Biljett – ett med namn försett dokument som bekräftar fullgörandet av Avtalet för en enskild Passagerare.
 4. Transportören – UNITY LINE LIMITED eller EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED enligt vad som avtalats, eller deras juridiska efterträdare, även om de inte är ägare till Fartyget.
 5. Passagerare – en person som använder Tjänsten enligt Avtalet.
 6. Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet – en Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
 7. Resgods – varje föremål som inte är Last (inklusive ett fordon), i en Passagerares ägo eller förvar, eller som förfogas över eller disponeras av Passageraren.
 8. Hyttresgods – Resgods vilket befinner sig i den hytt som disponeras av Passageraren eller vilket i övrigt är i Passagerarens ägo eller förvar, eller under hens beskydd eller kontroll.
 9. Nödvändig medicinsk utrustning – medicinsk utrustning samt utrustning som möjliggör rörelse för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
 10. Ledarhund – en behörigen tränad, speciellt avsedd och vaccinerad hund som är nödvändig för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, och vars träning och aktuella vaccinationsstatus bekräftas med relevanta intyg.
 11. Last – varje föremål som innehas eller disponeras av en Passagerare, såväl som föremål placerade i Fartygets lastutrymme och föremål med kommersiellt, transportrelaterat, industriellt, eller byggrelaterat ändamål, inklusive sådant som transporteras inuti ett fordon eller är placerat på Fordonet samt bussar och liknande fordon som används för att tillhandahålla tjänster inom gruppresetransport. Last ska även anses omfatta ett fordon, om minst ett av följande gäller på dagen för Befordran: i) gods eller andra föremål som transporteras i Fordonet kan inte skiljas från Fordonet under tidsrymden för Befordran på ett permanent och säkert sätt, eller ii) Fordonet är inte tillåtet för trafik eller har inte alla dokument som krävs för trafik på de vägar som berörs av det tillstånd där Befordran påbörjas eller avslutas, eller iii) Fordonet är skadat, ofullständigt eller ej funktionsdugligt i så måtto att det inte kan förflyttas med hjälp av eget drivsystem, eller iv) Fordonet har ingen förare eller Fordonets förare har inte giltig Biljett för samma Befordran som Fordonet.
 12. Värdeföremål – alla värdefulla artiklar eller dokument, inklusive men inte begränsat till: betalningsmedel eller betalningsinstrument, kreditkort, ädla metaller, ädelmetalltackor, mynt, numismatik, halvädel- eller ädelstenar, smycken eller andra produkter innehållande ädelmetaller eller halvädel- eller ädelstenar, antikviteter, målningar, konstverk, värdepapper eller andra föremål av betydande värde för Passageraren.
 13. Fordon – funktionsduglig och tillåten för trafik, med en maximal höjd av 3,6 m, maximal längd av 10 m, och maximal totalvikt av 3,5 ton eller en uppsättning av sådana motorfordon vars totala längd inte överstiger 14 meter. I höjden av ett fordon (en fordonskombination) ingår takreling eller andra anordningar eller strukturer monterade på Fordonet (fordonskombinationen), koffertar och andra föremål placerade på Fordonet (fordonskombinationen).
 14. Befordran – en Tjänst som tillhandahålls av Transportören enligt Avtalet.
 15. Tjänst – att befordra personer och deras resgods till sjöss, vilket tillhandahålls av Transportören medelst Fartyg enligt Avtalet.
 16. Avgift – beroende på sammanhanget, ett pris för Befordran eller för Tjänsten.
 17. Tidtabell – gällande tidtabell, meddelad av Transportören för påbörjan och fullgörande av Tjänster på alla linjer som trafikeras av Transportören medelst Fartygen.
 18. Beräkningsenheter – särskilda dragningsrätter fastställda av Internationella valutafonden.
 19. Fartyg – varje fartyg som för närvarande eller i framtiden handhas av Transportören för att tillhandahålla Tjänster; oavsett rättslig grund för Transportörens förfogande över Fartyget.
 20. Force Majeure – varje yttre händelser bortom Transportörens kontroll, omöjlig att förhindra eller vars effekter inte skulle ha kunnat undvikas även om rimliga åtgärder vidtagits för att förhindra sådana effekter, såväl som varje: störning av allmän ordning som begränsar eller förhindrar Transportörens korrekta fullgörande av Avtalet, inklusive: krig, upplopp, blockader, strejker och negativa väderförhållanden vilka enligt Transportörens förmenande kan utgöra ett hot mot Passagerarnas eller Fartygens säkerhet, eller tekniska fartygshaverier utöver sådana som uppkommer till följd av kollision eller grundstötning.
 21. Förordning (EG) nr 392/2009 – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.
 22. Förordning (EU) nr 1177/2010 – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.
 23. Atenkonventionen – Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods 1974 (Aten, 13 december 1974), med ändringar.
 24. Straffavgifter – alla avgifter som påförs en Passagerare av Transportören och som nämns i avsnitt 12.14–12.16 i Villkoren.
 25. GDPR –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på bearbetning av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Allmänna bestämmelser

 1. Om inte annat uttryckligen anges i Avtalet utgör Villkoren en integrerad del av alla Avtal som ingås under Villkorens giltighet.
 2. Villkoren anger särskilt:
  1. de rättigheter och skyldigheter som gäller parterna i Avtalet, vars ingående bevisas av Biljetten,
  2. innehållet i andra rättsliga förhållanden mellan Transportören och Passageraren med avseende på Befordran,
  3. de rättigheter och skyldigheter som gäller personer som använder Tjänsten utan giltig Biljett.
 3. Rätten att ingå och fullgöra Avtalet och Villkoren återfinns i Republiken Polens lagar samt konventioner och andra internationella bestämmelser som är rättsligt bindande för Avtalet, Befordran eller Tjänsten, i synnerhet: Förordning (EG) nr 392/2009, Förordning (EU) nr 1177/2010 och Atenkonventionen.
 4. Sammanfattningar av bestämmelserna i Förordning (EG) nr 392/2009 och Förordning (EU) nr 1177/2010 utgör bilagor till Villkoren.
 5. Med förbehåll för bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, samt bestämmelserna i Atenkonventionen eller andra tvingande lagbestämmelser, ska, i den mån som talan väcks vid domstol på Republiken Polens territorium, samtliga tvister som rör Avtalets ingående eller fullgörande, Villkoren, Befordran eller Tjänsten avgöras i första instans endast av behörig domstol i Szczecin (Polen).
 6. Villkoren har upprättats på polska. Alla andra språkversioner av Villkoren är endast översättningar av Villkoren, så vid diskrepans mellan de olika språkversionerna av Villkoren har den polska språkversionen företräde.
 7. Om någon av bestämmelserna i Avtalet eller Villkoren visar sig strida mot gällande lag eller vara omöjlig att tillämpa på grund av denna rätt, ska en relevant bestämmelse i gällande lag gälla i stället för sådan bestämmelse, med beaktande av tolkningen av hela Avtalet och Villkoren samt deras beskaffenhet och typ av reglerade relationer enligt Avtalet och Villkoren – på det sätt som ligger närmast den ogiltigförklarade bestämmelsen ska den reglera den fråga som den ogiltigförklarade bestämmelsen i Avtalet eller Villkoren avser.
 8. Om, vid fullgörandet av Avtalet, något av de begrepp som definierats i avsnitt 1.1 används i ett annat numerus eller species (singular eller plural, bestämd eller obestämd form) än i Villkoren, ska dessa begrepp anses täcka både singular och plural samt både bestämd och obestämd form, oavsett hur begreppet används i Villkoren.

Avtal och Befordran

 1. Genom att ingå Avtalet åtar sig Transportören att tillhandahålla Tjänsten enligt vad som anges på Biljetten och i dessa Villkor, eller andra bestämmelser som utfärdats av Transportören och som gäller Tjänsten.
 2. En person som bokar eller köper en biljett är skyldig att informera Transportören om det finns Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de personer för vilka bokningen görs, och i synnerhet att informera Transportören om alla speciella behov hos Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet med avseende på logi, sittplatser, nödvändiga tjänster, behov av att använda eventuell Nödvändig medicinsk utrustning ombord på Fartyget, och om dennas typ och storlek, eller avsikten att använda en Ledarhund under Befordran.
 3. Informationen i avsnitt 3.2 ska lämnas till Transportören senast 48 timmar innan det förväntade stödet ska börja tillhandahållas till Personerna med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Underlåtenhet att uppfylla denna tidsfrist kan göra att eventuellt stöd från Transportören uteblir, även om Transportören kommer att göra varje rimlig ansträngning för att tillhandahålla sådant stöd.
 4. Om det finns Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de personer för vilka bokningen görs, måste den som gör bokningen lämna sanningsenliga och fullständiga svar på alla frågor rörande Personerna med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, när dessa frågor ställs av den person som tar emot bokningen, i synnerhet med avseende på typen av funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt det stöd som förväntas från Transportören.
 5. Transportören har rätt att erbjuda ett annat Fartyg än vad som anges för Befordran på Biljetten.
 6. Avgifternas belopp fastställs, för varje Befordran, tillämpas för datumet för bokningen eller inköpet av Biljetten. Transportören har rätt att införa ytterligare avgifter motsvarande de drifts- och serviceavgifter som uppkommer för Transportören.
 7. Transportören förbehåller sig rätten att ändra Tidtabellen utan tidigare avisering. Emellertid är Transportören ansvarig för inställd eller fördröjd avgång eller ankomst enligt Förordning (EU) 1177/2010.
 8. Avtalet ingås när Biljetten utfärdas till Passageraren.
 9. Biljetten är det enda beviset på att Avtalet ingåtts. Passagerare som inte har giltig Biljett får inte komma ombord på Fartyget eller placera Resgods på Fartyget.
 10. Genom att ingå Avtalet eller köpa en Biljett intygar Passageraren att hen känner till: Villkoren, villkoren för icke-diskriminerande tillträde till färjor för Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och deras medföljande personer såsom meddelats av Transportören; kvalitetsnormer för stöd till Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet såsom meddelats av Transportören, samt andra transportbestämmelser – och att hen till fullo accepterar och åtar sig att rätta sig efter dessa.
 11. Relevanta bestämmelser i dessa Villkor gäller varje person som använder Tjänsterna utan antingen Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort. För att Villkoren ska kunna tillämpas och Tjänsten tillhandahållas antas att en person som använder Tjänsten utan antingen giltig Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort, som ansluter sig till Tjänsten utan antingen giltig Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort, men senast då Befordran påbörjas, har läst dessa Villkor och andra bestämmelser avseende Befordran och accepterar dem.
 12. Passageraren får inte utan Transportörens samtycke överföra Biljetten eller andra rättigheter och skulder enligt Avtal till tredje part.
 13. Transportören kan helt eller delvis lägga ut fullgörandet av Avtalet på tredje part.
 14. Passageraren är skyldig att underrätta Transportören omedelbart, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, om avvikelse rörande att Transportören ej på korrekt sätt fullgjort Avtalet.
 15. Transportören är inte ansvarig för bristande efterlevnad till följd av uteblivet eller bristfälligt fullgörande av Avtalet i följande fall:
  1. skulden för bristande efterlevnad bärs av Passageraren eller den person för vilken Passageraren är ansvarig,
  2. skulden för bristande efterlevnad bärs av en tredje part, ej förknippad med Befordran, och den bristande efterlevnaden hade inte kunnat förutsägas eller undvikas,
  3. den bristande efterlevnaden orsakades av oundvikliga och extraordinära omständigheter, inklusive Force Majeure. .
 16. Transportören, om Avtalet inte följs eller fullgörs bristfälligt, alltid ansvarig endast upp till  Avgifterna och enbart för den faktiska skada (damnum emergens) som orsakats genom Transportörens åtgärd eller underlåtenhet i strid med Avtalet, såvida inte Biljetten, Villkoren eller gällande lagar föreskriver något annat.
 17. Om specialbestämmelser begränsar omfattningen av eller de omständigheter som styr ersättningen, eller om ersättning betalas av tredje part som Transportören använder vid fullgörandet av Avtalet, gäller samma begränsningar för Transportören.
 18. Transportören kan vägra tillhandahålla Tjänsten till en person som inte har giltig Biljett eller giltigt ombordstigningskort eller giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (i synnerhet identitetskort eller pass) samt till en person vars fullständiga namn inte framgår av Biljetten eller ombordstigningskortet som Passagerare.
 19. Villkoren gäller på samma sätt förare och eller personer som medföljer den Last som befordras enligt ett avtal om sjötransport av last; emellertid ska Transportören mot sådana personer alltid använda den maximala begränsning av sitt ansvar som medges i gällande lag (oavsett om det uttryckligen har framgått av villkor eller ett avtal) och ska bevilja sådana personer endast sådana rättigheter och privilegier som krävs i gällande lag (oavsett om sådan rätt eller sådant privilegium har beviljats uttryckligen i villkor eller avtal). Transportörens skyldigheter gentemot de personer som anges i föregående mening är begränsade till endast de skyldigheter som krävs i gällande lag (oavsett om en sådan skyldighet har förskrivits i några villkor eller något avtal).

Biljett

 1. En Biljett ska utfärdas till en Passagerare endast efter uppvisande av giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (inklusive men inte begränsat till ett identitetskort eller pass) och betalning av en Avgift. En Passagerare ska tilldelas ett ombordstigningskort tillsammans med Biljetten, vilket gör Passageraren behörig att komma ombord på Fartyget och använda andra Tjänster som specificeras på Biljetten eller ombordstigningskortet.
 2. Passageraren är skyldig att bevara Biljetten och ombordstigningskortet under hela Befordran, tills hen lämnar Fartyget.
 3. Passageraren ska omedelbart kontrollera Biljetten och ombordstigningskortet och ska underrätta Transportören om eventuella uppmärksammade fel.
 4. Passageraren kan frånträda Avtalet senast 24 timmar före dagen för Fartygets avgång enligt Tidtabellen genom att återlämna Biljetten, efter Transportörens avdrag för Avgiften för frånträdande från Avtalet, uppgående till 50 % av Avgiften. Om Passageraren frånträder Avtalet mindre än 24 timmar före dagen för Fartygets avgång enligt Tidtabellen, kommer Transportören att dra av Avgiften för frånträdande från Avtalet, uppgående till 100 % av Avgiften.
 5. Om Passageraren har köpt en Biljett för en Avgift som understiger det pris  som gäller på dagen för Passagerarens frånträdande från Avtalet och den berörda Tjänsten, har Transportören rätt att ta ut en tilläggsavgift av Passageraren, uppgående till skillnaden mellan den Avgift som Passageraren faktiskt betalade för Biljetten och för det pris som gäller på dagen från frånträdet.
 6. Om det uppdagas att en person som använder Tjänsten inte har någon giltig Biljett utfärdad i enlighet med den personens personuppgifter eller något ombordstigningskort, är en sådan person skyldig att betala dubbel Avgift för Tjänsten hen använder, baserad på priset som gäller på dagen under fullgörandet av Tjänsten, samt att ersätta alla andra kostnader för Transportören till följd av en sådan händelse eller behovet av att utarbeta relevanta dokument, inklusive kostnader som uppkommer till följd av en sådan persons användning av Tjänsten, eller kostnader som uppkommer till följd av behovet att avvisa denna person från Fartyget.
 7. Biljetten, tillsammans med andra dokument som anges i Villkoren eller som krävs enligt lag, ger Passageraren rätt att använda Tjänsten, dock endast på den rutt och med det Fartyg som anges på Biljetten, såvida inte annat uttryckligen framgår av Avtalet.
 8. Biljettens giltighet upphör efter att den giltighetsperiod som anges på Biljetten löpt ut, eller, om Biljetten inte används, på det avgångsdatum för Fartyget som anges i Tidtabellen.
 9. Biljetten är i form av ett tryckt eller utskrivet dokument. Varje handskrivet, överskrivet eller på annat sätt förändrat eller kompletterat innehåll på Biljetten, eller raderingar, saknar giltighet, såvida det inte gjorts av Transportören eller behöriga ombud för Transportören.

Hytter

 1. Antalet personer som vistas i en hytt på Fartyget måste motsvara antalet personer som anges av Transportören för hytten. Endast de personer för vilka hytten har bokats får vistas i hytten.
 2. Vad gäller hytter för flera personer ska Passagerarna i första hand tilldelas könsseparerade hytter. Platser i hytter tilldelas slumpmässigt. En Passagerare har inte rätt att välja plats i en hytt.
 3. Passagerare som reser med barn under 13 års ålder och som bokar en hytt är skyldiga att boka hela hytten för sig själva.
 4. Passagerare under 16 år som reser ensamma (utan vårdnadshavare) ska boka en hytt enbart för sig själva av säkerhetsskäl.
 5. Passagerarna ska lämna hytterna 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen. Under den tid som anges i föregående mening har Fartygets besättning rätt att gå in i hytten för att rengöra eller utföra service och underhåll på anordningarna i hytten. Passagerarna ska innan de lämnar hytten noggrant kontrollera om det finns kvarlämnade föremål i hytten. Transportören ansvarar inte för några föremål som lämnats av Passagerare i hytter eller på Fartyget.
 6. Passagerarna är skyldiga att återlämna hyttnycklarna till receptionen på Fartyget senast 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen.
 7. Om ett datum för Befordran ändras, förlorar Passageraren rätten till en hyttplats, även om Passageraren har bokat en hytt eller en plats i en hytt för Befordran. Passageraren har inte rätt till ersättning för Avgiften för hytten eller en plats i hytten. Transportören kan dock efter eget gottfinnande tilldela en hytt till Passageraren på det ändrade datumet för Befordran om hytterna inte har reserverats, inlösts eller på annat sätt tagits i anspråk. Transportören kan även lämna ersättning för hytten efter eget gottfinnande.
 8. Om det visar sig att inte alla hytter används 30 minuter efter Fartygets avgång från hamn, kan Passageraren boka en hytt eller en plats i hytt direkt på Fartyget enligt gällande pris ombord. Om Passageraren bokat en hytt eller en plats i hytt direkt på Fartyget, kan Passageraren direkt på Fartyget, om omständigheterna motiverar en sådan begäran, ansöka om ersättning för bokningen av en hytt eller en plats i hytt, dock endast efter inlämnande av skriftlig reklamation och köpebevis i original avseende hyttbokning direkt på Fartyget eller en plats i hytt direkt på Fartyget.

Biljettincheckning och ombordstigning

 1. Ombordstigning på ett Fartyg kräver en giltig Biljett med ett giltigt ombordstigningskort samt uppvisande av ett giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (inklusive men inte begränsat till ett identitetskort eller pass).
 2. Incheckning för Passagerare och Fordon börjar 120 minuter före Fartygets planerade avgång, och upphör:
  1. för Passagerare som reser utan fordon – 15 minuter före Fartygets planerade avgång, och
  2. för Passagerare som reser med fordon – 30 minuter före Fartygets planerade avgång.
 3. Passagerare som reser med fordon ska vara redo att köra ombord. Den beredskap för ombordkörning som nämns i föregående mening innebär att kontinuerligt befinna sig på färjeterminalens område efter incheckning och passage av grindarna minst 30 minuter före Fartygets avgång enligt Tidtabellen.
 4. Transportören garanterar inte Befordran av Passagerare eller deras Fordon för: Passagerare som anländer till incheckningen senare än vad som anges i avsnitt 6.2, eller Passagerare som inte är redo för ombordkörning såsom nämnts i avsnitt 6.3. I de fall som anges i föregående mening ska Transportören kvarhålla hela Avgiften, och det resulterande utförandet av Avtalet som vederbörligen tillhandahållits av Transportören.
 5. Ordningsföljden för ombordkörning av Fordon och deras placering i Fartyget bestäms enbart av Transportören.
 6. Passagerare som är under 12 år gamla får endast resa under vuxen persons överinseende. Om en minderårig som är över 12 år gammal ska resa ensam måste till Transportören eller Transportörens ombud överlämnas ett skriftligt samtycke från den minderårigas lagstadgade företrädare (det vill säga förälder eller vårdnadshavare), innehållande namn och efternamn på alla lagstadgade företrädare för den minderåriga samt åtminstone: dessa personers bostadsadress och telefonnummer. Transportören tillhandahåller inte vårdnad under Befordran, och har inte heller ansvar för minderåriga Passagerare som lämnas utan vuxnas tillsyn.
 7. De bestämmelser som anges i avsnitt 6.6 ovan gäller enbart resor på Fartygen M/S Skania och M/S Polonia. Minderåriga utan medföljande vuxna Passagerare får inte resa på Fartygen utöver i de fall som anges ovan.

Resgods

 1. Transportören har rätt att vägra transportera Resgods eller Last eller andra föremål som strider mot bestämmelserna i dessa Villkor.
 2. Enligt Avtalet får Passageraren transportera Resgods med en total vikt som inte överskrider 60 kg, och mått som inte överskrider 2 x 70 cm x 50 cm x 40 cm.
 3. Resgodset får inte innehålla farliga föremål eller föremål vilkas innehav är förbjudet enligt allmänt gällande bestämmelser i Fartygets angöringshamnar, eller som utgör fara för Fartygets sanitära säkerhet, eller för andra Passagerares liv och hälsa, eller föremål som skulle kunna orsaka skada på andra Passagerares eller Transportörens egendom, eller utgöra risk för sjöfartssäkerheten.
 4. Föremål vilkas vikt eller mått överskrider ovanstående begränsningar ska transporteras som Last, såvida de inte kan betraktas som fordon enligt Villkoren.
 5. Trots ovanstående begränsningar har Passageraren rätt att transportera Resgods med vikt eller mått som medger för Passageraren att hantera Resgodset under Befordran, i synnerhet vad avser att bära Resgodset ombord på och i land från Fartyget, såvida inte Villkoren eller lagbestämmelser föreskriver annat. Ovanstående begränsningar gäller inte Nödvändig medicinsk utrustning; den godtas för transport som Resgods, såvida inte Villkoren föreskriver annat.
 6. Vid incheckning ska Passageraren informera Transportören om eventuella föremål som överskrider de vikt- eller storleksbegränsningar som anges i avsnitt 7.2.
 7. Transportören har rätt att vägra att som Resgods transportera föremål som inte uppfyller de krav som anges i avsnitt 7.2, och har rätt att som Last betrakta föremål som checkats in som Resgods och som inte uppfyller de krav som anges för Resgods enligt dessa Villkor.
 8. För en Avgift kan Passageraren transportera ett personligt fordon för Passageraren som Resgods. Med förbehåll för andra bestämmelser i dessa Villkor får mekaniska fordon som inte är funktionsdugliga eller inte har ett giltigt intyg från teknisk provning, som saknar ansvarsförsäkring avseende tredje part enligt gemenskapsföreskrifter eller enligt intyg i ett så kallat grönt kort, eller som saknar märkning som anger registreringsland, eller fordon vilkas förare inte har giltig registreringshandling, enbart transporteras som Last. Mekaniska fordon registrerade som tunga fordon eller fordon vilkas längd (eller längden av den fordonskombination där Fordonet ingår) överstiger 14 meter eller vilkas totalvikt (eller vikten av den fordonskombination där Fordonet ingår) överstiger 3,5 ton får endast transporteras som Last.
 9. Om Fartygets besättning, Transportörens personal, Transportörens tjänster eller ombud beslutar att ett fordon ska betraktas som Last, är ett sådant beslut slutgiltigt, och Passageraren är skyldig att betala den ytterligare Avgift enligt gällande pris samt köpa de dokument som berättigar till transport av Lasten.
 10. Under Befordran får Passagerarna inte stanna i Fordon eller på Fartygets bildäck. Passagerarna ska låsa och fixera Fordonen på Fartygets bildäck. Fordon på Fartygets bildäck ska lämnas med handbromsen aktiverad, med en växel ilagd, och med hjulen ställda rakt fram.
 11. Rökning på Fartygets bildäck är förbjuden.
 12. Det är förbjudet att på Fartyg transportera följande material eller artiklar: farligt gods, i synnerhet bensin och andra bränslen eller brandfarliga eller farliga ämnen i kapslar eller andra behållare, såväl som tekniska gaser eller brandfarliga gaser i cylindrar eller andra behållare där gaser förvaras under tryck
 13. Under ombordkörning och ilandkörning av Fordon ska Passagerare följa signalerna och markeringarna på Fartygets bildäck, följa besättningens instruktioner och, vid tveksamhet, begära assistans av besättningen.
 14. Transportören påtar sig inget ansvar för eventuell skada som Passagerare lider under ombordkörning och ilandkörning av Fordon, orsakad av andra Passagerare eller andra Passagerares Fordon.
 15. Under Befordran på Fartygen M/S Skania, och M/S Polonia, får Passagerare som Resgods transportera husdjur mot den Avgift som gäller på dagen. Befordran av husdjur på andra Fartyg än de ovannämnda är förbjuden. Om husdjur ska befordras måste Passageraren boka en hytt speciellt avsedd för Befordran av husdjur.
 16. Om det inte finns några lediga hytter för resan, är Passagerarens Befordran av husdjur inte möjlig. Om Passagerare medför husdjur ombord på Fartyget utan att informera Transportören, har Transportören rätt att vägra befordra husdjuret och Passageraren men samtidigt befordra Resgodset (inklusive Fordonet), vilket inte kan lastas av omedelbart och vilket kommer att lastas av och kvarhållas i Fartygets destinationshamn på Passagerarens bekostnad och risk. På Fartygen får husdjur enbart vistas i hytter speciellt avsedda för Befordran av husdjur, och utanför dem endast på utpekade platser på Fartygens yttre däck.
 17. Passageraren ska garantera säkerheten för andra Passagerare, personer i incheckningsdisken och Fartygets besättning mot eventuella risker som kan vara förknippade med Befordran av husdjur, och måste i synnerhet hela tiden hålla husdjuret kopplat och försett med munkorg eller placerat i en bur.
 18. Passageraren ska hålla Fartyget och hytten rena och ska rengöra Fartyget och hytten efter husdjur som transporteras av Passageraren, samt se till att Fartyget och hytten behålls i vårdat sanitärt skick.
 19. Passageraren ska känna till veterinärbestämmelserna i ankomstlandet och i alla länder vilkas bestämmelser Fartyget är bundet av under Befordran, och ska på egen bekostnad och risk tillhandahålla alla relevanta dokument, vilka är nödvändiga eller krävs av de behöriga myndigheterna för att föra djuret till ankomstlandet. Om ovanstående bestämmelser inte följs har Transportören rätt att debitera en rengöringsavgift, samt att debitera Passageraren för kostnader som kommer att belasta Transportören i samband med överträdelse av ovanstående bestämmelser.
 20. En Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har rätt att medföra en Ledarhund vars assistans personen kan använda under Befordran, utan att betala de ytterligare avgifter som nämns i avsnitt 7.9. Den rätt som nämns i detta avsnitt medges endast om alla följande villkor är uppfyllda: att Ledarhunden är korrekt märkt; att Ledarhunden har lämplig sele för att möjliggöra dess samverkan med Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet; att Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har ett skriftligt intyg om hundens status som Ledarhund; och att intyget om att erforderlig veterinärvaccination av Ledarhunden utförts är giltigt på dagen för Befordran. En Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet är skyldig att närhelst så krävs av Transportören eller medlemmar av Fartygets besättning uppvisa dokument som bekräftar att alla villkor som anges i Villkoren är uppfyllda.
 21. Utan att ha inhämtat Transportörens samtycke är det förbjudet att på Fartyget eller till platsen för incheckning medföra något vapen eller dess komponenter, ammunition eller dess komponenter, sprängämnen eller andra farliga föremål. Transportörens samtycke ska inhämtas senast vid Passagerarens incheckning av Biljetten. Transportören får kvarhålla föremål som medförs i strid med detta förbud samt förvara dem i säkerhetsskåp medan Befordran pågår. Vid behov ska Transportören underrätta behöriga brottsbekämpningsmyndigheter. Den Passagerare som bär eller transporterar vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål med Transportörens samtycke ska känna till de bestämmelser rörande vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål som gäller i ankomstlandet och ska ha ett giltigt tillstånd att inneha sådana föremål och att föra in dem i ankomstlandet.
 22. Inga Värdeföremål får transporteras som Resgods, såvida de inte förvaras i Fartygets säkerhetsskåp, stående till Transportörens förfogande. Transportören har inget ansvar för Värdeföremålen, såvida de inte redovisas och förvaras på det sätt som anges i föregående mening.
 23. Passageraren ska vid incheckning informera Transportören om alla föremål som nämns i avsnitt 7.21 eller 7.22.
 24. Transportören förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl undanta följande typer av Nödvändig medicinsk utrustning från Befordran: utrustning med mått som överskrider de standardmässiga, cylindrar med trycksatt syre eller annan gas och andra föremål som anses vara farlig Last eller farliga föremål enligt gällande bestämmelser, inklusive konventioner eller internationella överenskommelser.
 25. Lasten ska inte transporteras enligt Avtalet. Befordran av Last tillhandahålls endast efter betalning av frakt och enligt ett separat avtal avseende befordran till sjöss av gods, samt är föremål för Transportörens allmänna villkor för befordran av Last till sjöss.
 26. Passagerarna måste omsorgsfullt kontrollera att de inte har lämnat några föremål på Fartyget eller vid incheckningen och är skyldiga att avlägsna alla föremål från Fartyget, förutsatt att dessa föremål inte tidigare har omhändertagits av Transportören eller Fartygets besättning.
 27. Transportören har inget ansvar för om föremål som lämnats av Passageraren på Fartyget eller vid incheckningen skadas, förloras eller förstörs, inklusive Resgods eller Last.
 28. Transportören ska förvara föremål som hittats på Fartyget mot en avgift under en period av 30 dagar från Befordrans slutförande, varefter Transportören har rätt att efter eget gottfinnande: förstöra föremål som hittats på Fartyget eller överföra dem till destinationer som väljs av Transportören, utan att betala någon ersättning.

Transportörens ansvar och ansvarsbegränsningar

 1. Transportören ansvarar för Passagerares dödsfall eller skada, eller för förlust av eller skada på Resgodset, men endast enligt Förordning (EG) nr 392/2009 eller, om Förordning (EG) 392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen. Transportören har inget ytterligare ansvar av skäl som nämns i föregående mening, såvida inte annat föreskrivs av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
 2. Transportörens ansvar av de skäl som nämns i avsnitt 8.1 är föremål för de begränsningar som anges i Förordning (EG) nr 392/2009, konventioner och andra internationella bestämmelser, samt den lag som reglerar Avtalet och Villkoren.
 3. Inga förskottsbetalningar som görs av Transportören enligt de bestämmelser som nämns i avsnitt 8.2 ska överskrida beloppet 21 000,00 EUR.
 4. Det ansvar åliggande Transportören som nämns i avsnitt 8.1 är föremål för avdrag uppgående till 330 Beräkningsenheter vid skada på Fordon och 149 Beräkningsenheter vid skada på eller förlust av Resgods.
 5. Transportörens ansvar på grund av förlust av eller skada på Värdeföremål förvarade hos Transportören är högst 3 375 Beräkningsenheter.
 6. Om en Force Majeure-händelse inträffar har Transportören inget ansvar för uteblivet eller bristfälligt fullgörande av Avtalet. Emellertid förblir Transportören ansvarig för inställd eller försenad avgång, eller försenad ankomst enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
 7. Utöver de fall som nämns i Villkoren har Transportören inget ansvar för förlust av eller skada på Passagerares föremål eller för Passagerares dödsfall eller skada, såvida inte sådant ansvar kan uteslutas på grund av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
 8. Transportören har inget ansvar för skada till följd av händelser eller tillhandahållande av tjänster på land före ombordstigning på Fartyget eller efter ilandstigning från Fartyget, såvida inte sådant ansvar krävs av allmänt gällande bestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
 9. Transportören har inget ansvar för sådan skada på Resgods eller Hyttresgods som orsakas innan det tas ombord på Fartyget eller efter att det lämnat Fartyget, såvida inte sådant ansvar krävs av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
 10. Transportören har inget ansvar för skada som Passagerare lider till följd av händelser som inträffar i närheten av Fartyget eller på det område som används av Transportören, ej heller för skada orsakad av hanteringen.
 11. Att Transportören följer lagar, bestämmelser eller order från offentliga myndigheter eller personer med behörighet enligt Fartygets försäkring mot krigsrisk ska inte anses som brott mot Avtalet. Passagerarens ilandstigning eller ilandkörning efter transportörens eller Fartygsbesättningens gottfinnande enligt sådana lagar, bestämmelser eller order ska betraktas som fullgörande av Avtalet, och Passagerare har inte rätt att ställa några ytterligare krav i detta avseende.
 12. Transportören förbehåller sig rätten att avvika från rutten för att rädda människors liv, för att tillhandahålla hjälp till andra fartyg eller last i fara, eller av andra skäl som är motiverade enligt Transportörens eller Fartygsbesättningens gottfinnande. En sådan avvikelse från rutten utgör inte brott mot Avtalet, och Passagerare har inte rätt att ställa några ytterligare krav i detta avseende. I synnerhet kan Fartyget, om ett sådant behov fastställs av Transportören eller Fartygets befälhavare, anlöpa alla hamnar med eller utan lots, bogsering, rädda egendom eller liv till sjöss, avvika från den fastställda rutten eller återvända, utsträcka eller förkorta uppehåll och följa order från myndigheter på uppehållsplats rörande fartygs och Passagerares trafik.
 13. Transportören förbehåller sig rätten att tillhandahålla ersättningsfartyg, byta plats eller datum för Fartygets avgång eller ankomst till en destination eller till och med ställa in resan. Med förbehåll för lagbestämmelser som föreskriver motsatsen har Passagerare inte rätt till skadestånd i sådana fall, i synnerhet ersättning för logikostnader på hotell eller andra kostnader till följd av sådana omständigheter, inte heller rätt att kräva skadestånd för skada till följd av resans försening.
 14. Transportören betalar inte skadestånd som underskrider beloppet 6,00 EUR.
 15. Eventuella skadeståndskrav på grund av dödsfall, personskador eller hälsoproblem eller på grund av skada på eller förlust av Resgods är föremål för begränsning och får riktas enbart enligt bestämmelserna i Förordning (EG) 392/2009 eller, om Förordning (EG) 392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen.

Reklamation vid skada

 1. I händelse av personskada eller hälsoproblem ska Passageraren underrätta Transportören om orsaken så fort som möjligt (innan Fartyget lämnas). Trots bestämmelserna i föregående mening ska Passageraren i varje fall även skriftligen inlämna en reklamation mot Transportören senast 15 dagar efter att Passageraren har lämnat Fartyget. Det är underförstått att Passagerare som inte fullgör dessa åtaganden har lämnat Fartyget vid god hälsa.
 2. Såvida inte Resgodsets skick efter överlämnande har varit föremål för gemensam inspektion och översyn, utförd av Passageraren och Transportören eller en behörig medlem av Fartygets besättning, ska Passageraren, om synlig skada på Resgodset uppträder, underrätta Transportören eller dennes ombud skriftligen:
  1. avseende Hyttresgods – omedelbart och innan Passageraren lämnar Fartyget,
  2. avseende annat Resgods – omedelbart och vid tidpunkten för överlämnande till Passageraren.
 3. Såvida inte Resgodsets skick efter överlämnande har varit föremål för gemensam inspektion och översyn, utförd av Passageraren och Transportören eller en behörig medlem av Fartygets besättning, ska Passageraren, om skada på Resgods uppträder som inte är synlig eller om Resgods är förlorat, skriftligen underrätta Transportören eller dennes ombud om detta inom 15 dagar efter att Passageraren har lämnat Fartyget eller mottagit Resgodset, eller från det datum när ett sådant överlämnande av Resgods från Transportören borde ha skett.
 4. Om Passageraren inte underrättar Transportören om skada på Resgods på det sätt som föreskrivs i dessa Villkor, är det underförstått att Passageraren har mottagit allt sitt Resgods i oskadat skick, om inte annat bevisas av Passageraren.
 5. Varken Resgods eller Hyttresgods får ingå i det gemensamma haveriet och Passageraren har inte rätt att framställa några krav på Transportören i detta avseende.

Passagerarens ansvar

 1. Passageraren ansvarar för varje skada som orsakats av egna åtgärder eller försummelser, såväl avsiktliga som på grund av uraktlåtenhet, och ska ersätta sådan skada genom att betala motsvarande skadestånd till den skadelidande parten eller Transportören.
 2. Passageraren ska göra Transportören, dennes personal och ombud skadeslösa avseende ansvar på grund av dödsfall, skada eller hälsoproblem, även om dessa bara delvis beror på åtgärder eller försummelser från Passagerarens sida, såväl avsiktliga som på grund av uraktlåtenhet.
 3. Passageraren ska hållas ansvarig för all skada orsakad av att Passageraren inte följt Avtalet eller dessa Villkor och bestämmelser samt gällande föreskrifter som finns anslagna på Fartyget, eller order från Fartygets besättning, och Passageraren är skyldig att gottgöra denna skada genom att betala motsvarande skadestånd till den skadelidande parten eller Transportören.
 4. Passageraren är skyldig att erlägga avgifter för ytterligare tjänster som inte täcks av Avtalet och som tillhandahålls av Transportören eller på Fartyget, liksom alla avgifter som åläggs Passageraren av gräns eller hamnmyndigheter eller andra lokala myndigheter. Om några sådana avgifter som anges i föregående mening täcks av Transportören, ska Passageraren ersätta Transportören med motsvarande belopp med lagstadgad ränta beräknad från datum för Transportörens betalning, upp till det maximibelopp som tillåts i enlighet med lagen i Republiken Polen.

Himalaya-klausul

 1. Alla undantag, uteslutningar och begränsningar av Transportörens ansvar som framgår av Avtalet eller dessa Villkor, eller sådana som följer av de lagbestämmelser som rör Befordran, gäller Transportörens anställda och ombud liksom alla personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet samt personer som utför Transportörens instruktioner.
 2. Personal, ombud, personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet samt personer som utför Transportörens instruktioner har rätt att av Passageraren kräva ersättning för eventuell skada på samma sätt som Transportören kan kräva skadestånd från Passageraren enligt Avtalet eller dessa Villkor.

Order och säkerhetsföreskrifter; straffavgifter

 1. Under Befordran ska Passageraren noggrant följa Avtalet och dessa Villkor, gällande föreskrifter som anslagits på Fartyget samt order utfärdade av Fartygets befälhavare och Fartygets besättningsmedlemmar.
 2. Det är inte tillåtet för Passagerare att inta fartygets ytor för vila på platser som inte är avsedda för detta ändamål i enlighet med instruktioner från behörig besättningsmedlem eller anslagen som skyltas på Fartyget, liksom att medföra föremål som madrasser, madrasser, lakan, filtar, kuddar, sovsäckar och liknande.
 3. Om Passageraren bryter mot Avtalet eller dessa Villkor eller gällande föreskrifter som anslagits på Fartyget eller order utfärdade av Fartygets befälhavare eller instruktioner från annan behörig besättningsmedlem på Fartyget, såväl som om Passageraren upptar fartygets yta för vila på en plats som inte är avsedd för detta ändamål eller om Passagerarens beteende utgör ens en potentiell säkerhetsrisk för Fartyget eller andra Passagerare eller stör andra Passagerare, har Transportören rätt att efter eget gottfinnande vägra utföra Befordran, vägra låta Passageraren komma ombord på Fartyget, avhysa Passageraren från Fartyget med eller utan Resgods i valfri hamn, eller överföra Passageraren till ett annat fartyg avsett för en annan hamn; och dessutom – om Passageraren orsakar fara för andra Passagerare eller Fartygets besättningsmedlemmar eller Fartyget eller sjöfartssäkerheten – att hålla Passageraren i förvar i ett separat utrymme under övervakning, om sådant finns.
 4. Vid tillämpning av bestämmelserna i avsnitt 12.3 behåller Transportören hela Avgiften, och dessutom ska Passageraren stå för – men inte begränsas till – all skada och alla kostnader som kan belasta Transportören eller Fartygets besättning på grund av överföring av Passageraren till ett annat fartyg eller på grund av avhysning av Passageraren i någon hamn.
 5. Passageraren kan beordras att genomgå kroppsvisitation utförd av lokala myndigheter, hamnmyndigheter eller Transportören eller en behörig besättningsmedlem på Passagerarens Fartyg, att tillåta visitation av alla Passagerarens föremål och Resgods, inklusive Fordonet, samt att besvara varje fråga som ställs. Om Passageraren vägrar underkasta sig eller sina tillhörigheter de åtgärder som anges i föregående mening eller att tillhandahålla uttömmande och sanningsenliga svar på frågor, kan Transportören vägra att utföra Befordran och behålla hela Avgiften.
 6. Transportören kan vägra Befordran av Passageraren om, enligt Transportören eller en behörig medlem av Fartygets besättning, Passagerarens mentala eller fysiska tillstånd eller hälsa ger anledning till oro avseende möjligheten till säker Befordran. I händelse av sådana tvivel rörande de omständigheter som anges i föregående mening kan Transportören eller en behörig besättningsmedlem, under hot om att annars vägra Befordran, kräva att Passageraren avger ett skriftligt yttrande om att genomföra resan på Passagerarens egen risk, eller begära ett läkarintyg avseende lämplighet för resa till sjöss inom ramen för Befordran. Vid vägran att utföra Befordran i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt ska Transportören återbetala Avgiften till Passageraren.
 7. Transportören kan vägra att acceptera en bokning, att utfärda eller på annat sätt göra Biljetten tillgänglig, eller att ta ombord en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, liksom kräva att en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bistås av en annan person som är i stånd att hjälpa Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet:
  1. på grund av gällande säkerhetskrav som anges i internationell, europeisk eller nationell lagstiftning eller på grund av säkerhetskrav som ställs av behöriga myndigheter,
  2. i fall när Fartygets struktur eller infrastrukturen i den hamn från eller till vilken Befordran ska ske eller utrustning ska överföras, inklusive hamnterminaler, förhindrar ombordstigning för Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet på ett Fartyg eller ilandstigning för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, eller om Tjänsten för Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inte kan tillhandahållas på ett säkert sätt eller är inte möjlig av driftsskäl.
 8. En person som bistår en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet såsom nämns i avsnitt 12.6 ska befordras kostnadsfritt på Fartyg; emellertid kan personen debiteras avgifter för eventuella ytterligare tjänster som ingår i Befordran.
 9. Om en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som har en bokning och som har uppfyllt de skyldigheter som nämns i avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 eller om sådana skyldigheter har uppfyllts för en sådan persons räkning, förvägras tillträde till Fartyget, ska Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och den medföljande som nämns i avsnitt 12.6 erbjudas ett val mellan återbetalning av Avgiften och byte av rutt, enligt Förordning (EU) nr 1177/2010. Rätten att välja enligt föregående mening kan begränsas och beror på uppfyllandet av alla säkerhetskrav.
 10. Klagomål och reklamationer rörande händelser som inträffar ombord på Fartyget eller under fullgörandet av Avtalet inlämnas så fort som möjligt av Passageraren till Fartygets reception i den form som är avsedd för ändamålet, i varje fall inte senare än i slutet av den andra månaden från dagen för Befordran eller när den skulle ha utförts. Med avseende på frågor som täcks av Förordning (EU) nr 1177/2010 ska Transportören underrätta Passageraren inom en månad efter mottagandet av ett relevant klagomål att klagomålet har godkänts, avvisats eller fortfarande håller på att handläggas. Tidsfristen för avgivande av slutgiltigt svar från Transportören är två månader.
 11. Passageraren är skyldig att känna till villkoren för gränsövergång samt de krav, inklusive dem som rör dokument, som är förknippade med gränsövergång mellan länder i vilka Fartyget inträder under Befordran, samt är skyldig att uppfylla dessa villkor och krav på egen bekostnad och risk. Om de villkor som nämns i föregående mening inte uppfylls av Passageraren är Transportören berättigad att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och innehålla hela Avgiften.
 12. Om myndigheter vid gräns, i hamn eller lokalt förbjuder Passageraren att landstiga eller att ta i land något husdjur eller Resgods eller andra föremål som medförs av Passageraren, ska Passageraren betala för sin returbiljett genom att betala Avgiften eller betala för returtransport av djur eller Resgods eller andra föremål, inklusive frakt, samt säkerställa en behörig persons mottagande av djuren eller Resgodset eller andra föremål i destinationshamnen. Om Passageraren bryter mot bestämmelserna i föregående mening, och i synnerhet om betalning inte erläggs för returresan kan Transportören från Fartyget i valfri annan hamn avhysa den Passagerare som nekas ilandstigning, eller överföra sådan Passagerare till ett annat fartyg på väg till sådan annan hamn.
 13. Passageraren ska ersätta all skada och alla kostnader som belastar Transportören på grund av nekad ilandstigning eller vägran att ta emot Resgods eller husdjur eller andra föremål som medförs av Passageraren, inklusive skada och kostnader som uppstår på grund av Passagerarens ilandstigning i någon hamn eller överföring av Passageraren till ett annat fartyg på väg mot sådan annan hamn.
 14. Om Passageraren inte fullgör de skyldigheter som följer av Avtalet eller dessa Villkor och bestämmelser eller gällande föreskrifter som finns anslagna på Fartyget eller order från Fartygets befälhavare eller rekommendation från annan behörig besättningsmedlem på Fartyget, såväl som om Passageraren upptar fartygets yta för vila på en plats som inte är avsedd för detta ändamål, om Passageraren framkallar ens ett potentiellt hot mot Fartygets eller andra Passagerares säkerhet eller stör andra Passagerares frid, oavsett andra rättigheter för Transportören vilka anges i dessa Villkor, har Transportören rätt att efter eget gottfinnande ålägga Passageraren en avtalsenlig bestraffning i form av en Straffavgift i enlighet med förteckningen över gällande Straffavgifter, vilken är anslagen på Fartyget under fullgörandet av Avtalet eller Befordran. Om Transportörens skada på grund av Passagerarens bristande efterlevnad av ovanstående skyldigheter överstiger beloppet för den Straffavgift som ålagts Passageraren, har Transportören rätt att kräva kompletterande ersättning som överstiger beloppet för den Straffavgift som anges ovan.
 15. Om en Straffavgift åläggs Passageraren, ska Passageraren betala den kontant eller med betalkort i Fartygets reception omedelbart efter konstaterandet att Passageraren inte har fullgjort tillämpliga skyldigheter.
 16. På begäran av Passageraren eller en person som avser att fullgöra Avtalet ska Transportören till lämplig person enligt Transportörens gottfinnande överlämna, i form av ett dokument eller skriftligen, innehållet i ordningsföreskrifter och förteckningen över Straffavgifter som gäller vid en bestämd tid på det Fartyg varpå Befordran ska ske.

Pant

 1. Transportören har panträtt till Resgodset eller andra föremål som Passageraren medför på Fartyget eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller under hens kontroll (inklusive Fordonet), för att säkra alla eventuella skulder enligt Avtalet eller under Befordran, inklusive sådant som grundar sig på Straffavgifter och krav avseende ersättning, i synnerhet för skador på Fartyget eller dess utrustning.
 2. Transportören har rätt att behålla ett pantsatt föremål tills Passageraren har fullgjort skadeståndsansvaret för den säkrade fordringen eller tills Passageraren tillhandahåller en annan säkerhet för fordringar vilken Transportören finner lämplig.
 3. Transportören har även rätt att behålla Resgodset eller andra föremål som medförs av Passageraren ombord på Fartyget eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller under hens kontroll (inklusive Fordonet), eller något föremål i Transportörens ägo, tills Passageraren har uppfyllt kravet på ersättning eller tills Transportörens fordringar är vederbörligen säkrade.
 4. Passageraren är skyldig att bära alla kostnader eller bekosta eventuell skada för Transportören som orsakats av pantsättning eller kvarhållande eller förvaring av gods som hålls av Transportören i enlighet med bestämmelserna i avsnitten ovan.

Tillämpning av GDPR

 1. Passagerarens tillhandahållande av personuppgifter som anges av Transportören är ett avtalsvillkor för att ingå och fullgöra Avtalet, och är nödvändigt för Tjänsten och följer av uppfyllandet av skyldigheter enligt lag, samt är även nödvändigt för att uppnå de syften som följer av Transportörens legitima intressen.
 2. Om en Passagerare vägrar att tillhandahålla alla personuppgifter som anges av Transportören, utgör detta ett hinder för att ingå Avtalet och ger Transportören rätt att vägra ingå Avtalet.
 3. Begäran om att radera, eller begränsa bearbetningen av, personuppgifter, eller invändning mot bearbetning av personuppgifter, inklusive profilering eller tillbakadragande av samtycke till bearbetning av personuppgifter ger Transportören rätt att efter eget gottfinnande: vägra utföra Befordran eller vägra låta Passageraren komma ombord på Fartyget, i vilket fall Transportören ska innehålla hela Avgiften.
 4. Administratören av Passagerares personuppgifter är: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, filial i Polen, med säte i Szczecin, adress: Pl. Rodła nr 8, 70-419 Szczecin.
 5. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig: epost: iod@unityline.pl.
 6. Frågor avseende sätt och omfattning av Transportörens bearbetning av personuppgifter, samt de rättigheter som tillkommer Passageraren, bör skickas till den adress som anges i avsnitt 14.4.
 7. Den information som krävs av GDPR och den sekretesspolicy som tillämpas av personuppgiftsadministratören anges på personuppgiftsskyddsadministratörens webbplats: "https://www.unityline.se/sida/information-till-passagerare/villkor-och-regler".
 8. Personuppgifter av specialkaraktär (såsom hälsoinformation) kommer att bearbetas av Transportören endast om så krävs för korrekt fullgörande av Avtalet eller efter samtycke från den person som personuppgifterna gäller eller om så krävs i lag.
 9. Personuppgifter kan av Transportören göras tillgängliga för följande mottagare eller kategorier av mottagare:
  1. myndigheter eller offentlig förvaltning eller inrättningar eller tredjepartsaktörer med rätt att begära åtkomst till eller ta emot personuppgifter baserat på lagbestämmelser,
  2. aktörer som utför offentliga uppgifter eller verkar å offentliga myndigheters vägnar, i den mån och för de ändamål som följer av lagbestämmelser,
  3. förvaltningsaktörer eller myndigheter i hamnar med vilka fartyg eller andra lokala myndigheter eller aktörer är inbegripna vid fullgörandet av Befordran,
  4. aktörer som Transportören anförtror bearbetningen av personuppgifter baserat på ingångna avtal, inklusive medarbetare eller leverantörer eller underleverantörer, såväl som aktörer som tillhandahåller teknisk support, banker, postoperatörer, IT-leverantörer eller andra tjänster; aktörer som tillhandahåller telekommunikationer eller redovisnings- eller försäkringstjänster till Transportören osv.,
  5. aktörer gentemot vilka den person som personuppgifterna gäller har samtyckt till delgivande eller bearbetning av personuppgifter,
  6. aktörer som är associerade med Transportören,
  7. aktörer med hjälp av vilka Transportören fullgör Avtalet.
 10. Den person som personuppgifterna gäller har rätt att:
  1. få tillgång till sina personuppgifter, inklusive att erhålla kopior av data som samlats in eller bearbetats av Transportören,
  2. begära korrigering (ändring) av felaktiga personuppgifter eller komplettering av ofullständiga personuppgifter,
  3. begära radering av personuppgifter – om:
   1. uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlades eller bearbetades på annat sätt,
   2. den person som personuppgifterna gäller har motsatt sig bearbetningen och det inte finns några legitima skäl för bearbetningen som har företräde,
   3. den person som personuppgifterna gäller har dragit tillbaka det samtycke varpå bearbetningen baseras och det saknas annan rättslig grund för bearbetningen,
   4. uppgifterna bearbetas olagligen,
   5. uppgifterna måste raderas för att den juridiska skyldigheten ska uppfyllas,
  4. begära begränsning av bearbetningen av personuppgifter – om:
   1. den person som personuppgifterna gäller ifrågasätter personuppgifternas korrekthet – varvid administratören ges en tidsfrist för att kontrollera sådana uppgifters korrekthet,
   2. bearbetningen av uppgifterna är olaglig och personen i fråga motsätter sig att de raderas, utan i stället begär att bearbetningen ska begränsas,
   3. administratören inte längre behöver personuppgifter i bearbetningssyfte men det är nödvändigt för den person som personuppgifterna gäller att fastställa, hävda eller försvara krav,
   4. den person som personuppgifterna gäller har invänt mot bearbetningen av uppgifterna – i väntan på fastställande av huruvida administratörens legitima skäl har företräde framför personens skäl för invändning,
  5. överföra personuppgifterna (i fallet med överföring av uppgifter kan det, på grund av andra lagbestämmelser, krävas separat samtycke eller samtycke från en annan person, eller uppfyllande av andra villkor som krävs av dessa bestämmelser) – om:
   1. earbetningen äger rum baserat på ett avtal som ingåtts med den person som personuppgifterna gäller eller baserat på denna persons samtycke, och
   2. bearbetningen äger rum på automatiserad väg,
  6. invändning mot bearbetningen av personuppgifter, inklusive profilering, när bearbetning utförs baserat på ett legitimt intresse eller för statistikändamål, och invändningen motiveras av den specifika situation vari personen befann sig,
  7. inte vara föremål för ett beslut grundat enbart på automatiserad bearbetning, inklusive profilering, vilket medför rättsliga konsekvenser eller på annat sätt avsevärt påverkar personen i fråga, såvida inte beslutet är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet eller är juridiskt sanktionerat, eller personen tidigare lämnat sitt uttryckliga samtycke.
 11. Om Transportörens bearbetning av personuppgifter sker baserat på samtycke, oavsett andra bestämmelser i Avtalet eller dessa Villkor, har den person som personuppgifterna gäller rätt att när som helst i valfri form dra tillbaka samtycke för enskilda bearbetningsändamål. Tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den bearbetning som utförs fram tills samtycket har dragits tillbaka.
 12. Om Transportörens bearbetning av personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har den person som berörs av personuppgifterna rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, det vill säga den som ansvarar för kansliet för personuppgiftsskydd.
 13. Kriterier för att fastställa perioden för lagring av personuppgifter: Transportören ska lagra personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och den tidsperiod inom vilken det är möjligt att hävda krav i samband med fullgörandet av Avtalet eller Befordran. Oavsett bestämmelserna i föregående mening lagrar Transportören även personuppgifter under den period då den på grund av tvingande lagbestämmelser måste lagra personuppgifter (exempelvis i syfte att dokumentera efterlevnad av juridiska krav, inklusive att låta myndigheter eller offentlig förvaltning eller skattemyndigheter kontrollera Transportörens lagefterlevnad).
 14. Alla lagringsperioder för personuppgifter räknas från den dag då fullgörandet av Avtalet, eller annan händelse som medför behov av att bearbeta personuppgifter, upphör.
 15. Om det är nödvändigt för att ingå och fullgöra Avtalet eller för att uppfylla den lagstadgade skyldigheten, eller för statistik- eller rapporteringsändamål, kan personuppgifter bearbetas på automatiserad väg, vilket kan inbegripa automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, vilka aktiviteter kan medföra rättsliga konsekvenser eller avsevärt påverka Passagerarens situation eller fullgörande av Avtalet.
 16. Under berättigade och nödvändiga omständigheter kan Transportören tillhandahålla personuppgifter till aktörer verksamma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller till internationella organisationer. Personuppgifter kommer att överföras enbart till aktörer eller organisationer i förhållande till vilka Europeiska kommissionen har funnit en tillräcklig skyddsnivå.


Övriga bestämmelser

 1. Namnen på enskilda redaktionella enheter i Villkoren har införts enbart av praktiska skäl och har ingen juridisk betydelse; de ska därför inte påverka tolkningen av bestämmelserna i dessa Villkor.
 2. Tidtabellen och förteckningen över de Straffavgifter som gäller den dag då Avtalet ingås utgör en integrerad del av dessa Villkor.