INTEGRITETSPOLICY

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.

FILIAL I POLEN

Inledning

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men det är nödvändigt för att du ska kunna boka din resa eller krysning med UNITY LINE LIMITEDs fartyg - via webbplatsen unityline.pl. Oavsett din bokning kan du uttrycka din önskan att få specialerbjudanden och information som vi skickar i form av nyhetsbrev.

Information om din betalningsform – kreditkortsnummer eller bankkontonummer – lagras inte eller används för något nnaat syfte än för betalning för beställda tjänster. Du behöver inte registrera dig för att kunna göra en bokning, men när du skapar ett konto på vår webbplats får du tillgång till din bokningshistorik.

Dina uppgifter är säkra – vi använder SSL-protokollet (Secure Socket Layer) för att hålla dina uppgifter säkra. Dessutom skyddas våra databaser mot obehörig åtkomst.

Nedan hittar du all nödvändig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Filial i Polen
med säte i Szczecin, Pl. Rodła 8, postnummer: 70-419, NIP (skatteregistreringsnummer): 3020001748, REGON (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet): 321457024, registrerat i företagsregistret inom det nationella domstolsregistret, KRS-nummer 0000487684, registerdomstol: tingsrätten för Szczecin-Centrum i Szczecin, 13:e näringslivsavdelningen för det nationella domstolsregistret, tel. 91 3595695, e-post: unity@unityline.pl [“Personuppgiftsansvarig” eller “Unity Line”].

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud: e-post: iod@unityline.pl om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Syftet med databehandlingen och rättslig grund för databehandlingen

Behandlingen av dina personuppgifter sker för aöljande syften:

 1. för att registrera ett användarkonto på webbplatsen unityline.pl enligt artikel 6.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning /EU/ 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Europeiska unionens officiella tidning (EUT) L2016, nr 119, s.1) [“GDPR”];
 2. för att fullgöra ingångna avtal eller vidta åtgärder innan sådana avtal ingås och lagkraven i detta avseende, bl.a. behandling av klagomål och inköp av försäkringar, uppfylls, enligt artikel 6.1 b och c i GDPR;
 3. för att fullgöra avtal med ett företag där du är
  i) anställd,
  ii) representant
  iii) befullmäktigad att kontakta den personuppgiftsansvarige eller för att vidta åtgärder innan sådana avtal ingås enligt artikel 6.1 f i GDPR, varvid med den personuppgiftsansvariges legitima och berättigade intresse att behandla dina personuppgifter avses möjligheten att kommunicera med den personuppgiftsansvariges motpart/ blivande motpart och fullgörande av det ingångna avtalet;
 1. för att säkra eventuella fordringar hänförliga till ingångna avtal enligt artikel 6.1 f i GDPR, varvid med den personuppgiftsansvariges legitima och berättigade intresse att behandla dina personuppgifter avses möjligheten att framställa anspråk som grundar sig på underlåtenhet att följa avtalen;
 2. för att garantera säkerheten ombord på fartyg där alla offentliga utrymmen kameraövervakas enligt artikel 6.1 f i GDPR, varvid med den personuppgiftsansvariges legitima och berättigade intresse att behandla dina personuppgifter avses nödvändigheten att garantera säkerheten för passagerare, besättning, deras bagage och personliga tillhörigheter ombord på fartyget;
 3. för att den personuppgiftsansvarige ska kunna bedriva marknadsförings- och reklamverksamhet på elektronisk väg genom att skicka kommersiell information på elektronisk väg till den angivna e-postadressen, informera om vilken verksamhet som den personuppgiftsansvarige bedriver och svara på ställda frågor enligt artikel 6.1 a i GDPR;
 4. för att den personuppgiftsansvarige ska kunna bedriva marknadsförings- och reklamverksamhet på annat sätt än på elektronisk väg genom att i synnerhet informera om den personuppgiftsansvarige och dess verksamhet, svara på ställda frågor enligt artikel 6.1 f i GDPR, varvid med den personuppgiftsansvariges legitima och berättigade intresse att behandla dina personuppgifter avses den personuppgiftsansvariges marknadsförings- och reklamverksamhet;
 5. för att utföra statistiska mätningar på webbplatsen unityline.pl, för att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls via webbplatsen och garantera säkerheten för webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen , enligt artikel 6. 1 f i GDPR, varvid med den personuppgiftsansvariges legitima och berättigade intresse att behandla dina personuppgifter avses nödvändigheten att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls via webbplatsen och garantera säkerheten för webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen.

Mottagare av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige lämnar ut dina personuppgifter till företag som ingår i samma koncern som Unity Line samt till företag som behandlar personuppgifter för Unity Line i samband med reklam och marknadsföring av dess verksamhet, tillhandahållande av tjänster avseende distribution av nyhetsbrev, betalningstransaktioner med betalservice via internet, tillhandahållande av tjänster relaterade till resor och kryssningar enligt ingångna avtal om utlämnande av uppgifter. Dessutom är Unity Line skyldigt enligt lag att lämna ut uppgifter om passagerare till berörda myndigheter i enlighet med och i den utsträckning som följer av bestämmelserna i tillämplig lag.

Överföring av personuppgifter till tredje land/ internationell organisation

Den personuppgiftsansvarige har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation.

Period under vilken uppgifterna kommer att behandlas

Dina personuppgifter som behandlas med stöd av samtycke kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke, och därefter under den tid som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra de skyldigheter som åläggs den personuppgiftsansvarige enligt tillämplig lag.

Dina personuppgifter som behandlas med annat stöd än samtycke kommer att lagras, beroende på typ av uppgifter och metod att erhålla dem, under den period som anges nedan:

 1. uppgifter som erhållits för att ingå ett avtal – under samarbetstiden med dig eller företaget där du är
  i) anställd,
  ii) representant
  iii) befullmäktigad att kontakta den personuppgiftsansvarige, och efter dess uppsägning/upphörande – under preskriptionstiden för ersättningsanspråk på grund av detta avtal/samarbete eller under den tid som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra de skyldigheter som åläggs den personuppgiftsansvarige enligt tillämplig lag;
 2. uppgifter som erhållits vid registrering av användarkonto på webbplatsen unityline.pl – tills användaren tar bort sitt konto;
 3. uppgifter som erhållits via kameraövervakning – under 30 dagar fr.o.m. rersans datum, och om dessa uppgifter utgör bevis i ett rättsligt förfarande – tills ärendet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft;
 4. uppgifter som erhållits till följd av mottagna klagomål – under 120 dagar fr.o.m. datum för klagomålet, och om klagomålet avslås, när dessa uppgifter utgör bevis i ett rättsligt förfarande – tills ärendet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att utöva följande rättigheter enligt tillämpliga bestämmelser:

 1. begära tillgång till personuppgifter som rör dig;
 2. begära rättelse av personuppgifter som rör dig;
 3. begära att personuppgifter som rör dig blir raderade, utom i de fall där behandlingen av dina uppgifter är nödvändig:
  i) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige,
  ii) för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, i den utsträckning som den rätt som avses i denna punkt sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen,
  iii) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 4. begära att behandlingen av personuppgifter som rör dig begränsas;
 5. göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i den utsträckning som behandlingen utförs enligt artikel 6.1 f i GDPR;
 6. begära överföring av personuppgifter som rör dig och som behandlas enligt artikel 6.1 a eller artikel 6.1 b, om behandlingen utförs på automatisk väg;
 7. lämna in ett klagomål till generaldirektören för Polens dataskyddsmyndighet;
 8. i den utsträckning som behandlingen utförs med stöd av ditt samtycke – har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen utan att det påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Information om krav/villkor som gäller för tillhandahållande av personuppgifter och källan till uppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav. Underlåtenhet att tillhandahålla dina uppgifter kommer dock att göra det svårt eller till och med omöjligt för oss att kontakta dig och ingå eller fullgöra ett avtal. När det gäller kontaktuppgifter behandlar den personuppgiftsansvarige följande uppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, nationalitet och kön, foronets registreringsnummer - gäller passagerare som reser med fordon (s.k. kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller).

Om uppgifterna inte har erhållits direkt från dig är företget där du är i) anställd, ii) representant, iii) befullmäktigad att kontakta den personuppgiftsansvarige källor till dessa uppgifter eller den personuppgiftsansvarige har erhållit dem från offentliga källor. I sådana fall behandlar den personuppgiftsansvarige följande uppgifter när det gäller kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, organisation där du är i) anställd, ii) representant, iii) befullmäktigad att kontakta den personuppgiftsansvarige och din funktion där, födelsedatum, nationalitet och kön (s.k. kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller).

Vi finns närvarande på sociala medier för att hålla löpande kontakt med våra kunder eller potentiella kunder och bedriva marknadsförings- och reklamverksamhet. Om du bestämmer dig för att följa oss på Facebook, Instagram eller Youtube får vi dina uppgifter även från dessa källor. Kom dock ihåg att du tidigare har accepterat integritetspolicyer för ovan nämnda webbplatser för att kunna följa oss, så om du vill ta reda på mer om hur dina personuppgifter behandlas av dessa webbplatser hänvisar vi till respektive webbplats integritetspolicy.

Profilering

Om du registrerar ditt användarkonto på unityline.pl. och ger ditt samtycke till profilering kommer vi automatiskt att presentera personligt anpassade erbjudanden för dig, t.ex. information om kryssningar eller resor som kan vara av intresse för dig i framtiden, webbplatsens innehåll anpassat efter dig etc., baserat på historiska uppgifter, dvs. de tjänster och evenemang du valt att boka eller köpa biljetter till, material som visats på webbplatsen unityline.net.pl, information som du tillhandahållit i din profil.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi könsspecifik information till dig då och då. Du kan när som helst skicka din invändning mot sådan profilering av ditt nyhetsbrev till följande e-postadress: iod@unityline.pl.

Cookies

Observera att Unity Line i samband med tillhandahållande av webbplatsens innehåll använder s.k. cookie-teknik för att lagra information eller få tillgång till information som redan är lagrad i webbplatsanvändarens terminalutrustning.

Cookie-tekniken används för att förbättra kvaliteten på webbplatsen, och särskilt:

 1. skapa visningsstatistik för vårt innehåll;
 2. anpassa våra tjänster som tillhandahålls via webbplatsen;
 3. underhålla användarsessioner;
 4. autentisera dig som använder webbplatsen,
 5. tillhandahålla användarna anpassade annonser.

Användaren kan själv definiera regler för hur cookie-tekniken ska användas med hjälp av inställningar i programvaran som är installerad i användarens terminalutrustning för telekommunikation eller genom att konfigurera tjänsten.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics som är ett analysverktyg för besöksstatistik på vår webbplats som ägs av Google Inc. Google Analytics använder cookies, det vill säga textfiler som lagras på din dator för att kunna analysera hur användare använder vår webbplats. Informationen som genereras av cookies (inklusive din IP-adress) lagras av Google på servrar i USA. Google analyserar denna information för att undersöka hur vår webbplats används samt sammanställa statistikrapporter för Unity Line och kunna erbjuda ytterligare tjänster på webbplatsen och via internet. Google kommer under inga omständigheter att associera din IP-adress med någon annan data. Du kan inaktivera cookies genom att konfigurera inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Genom att använda webbplatsen Unity Line godkänner du att Google analyserar dina uppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivs häri.

Facebook-pixel

Vår webbplats använder Facebook-pixel som är den sociala nätverkstjänsten Facebooks reklamverktyg som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA eller, för användare som är bosatta i EU – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Verktyget hjälper oss att mäta resultaten av annonseringen baserat på analys av användarnas beteenden på vår webbplats, så att vi kan visa anpassade annonser för dig på Facebook. Detta har samband med användningen av cookies som används av Facebook. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte personuppgfterna för enskilda användare av webbplatsen. Genom att ändra inställningarna för cookies kan du bestämma om du vill ge ditt medgivande att vi använder Facebook-pixel eller inte. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Genom att använda webbplatsen Unity Line godkänner du att Facebook analyserar dina uppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivs häri.

Hotjar

Vår webbplats använder Hotjar som är ett marknadsföringsverktyg som drivs av Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Verktyget övervakar och sparar information om användarens beteende på webbplatsen genom att registrera sådana uppgifter som rörelse med markören, navigering eller skrollning som kan spelas upp i form av en videoinspelning, så att vi kan analysera din aktivitet på vår hemsida för att förbättra webbplatsens användbarhet. Hotjar registrerar inte processen för formulärifyllning. Genom att använda detta verktyg får vi information om din webbläsare, ditt operativsystem, utrustning som du använder, din plats och cookies. Uppgifterna som samlas in förblir anonyma för oss, dvs. vi kan inte ansluta dem med enskilda användare av webbplatsen. Om du vill inaktivera spårning av din aktivitet via Hotjar kan du göra det genom att klicka på länken: https://www.hotjar.com/opt-out.

Ändringar i policyn

Observera att denna Integritetspolicy kan komma att ändras eller uppdateras.

LADDA NER